Quyết định 1799/QĐ-UBND Hà Nội 2017 lập VP Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1799/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 15/TTr-SNN ngày 13/02/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 462/TTr-SNV ngày 07/3/2017 về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội
1. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố) thực hiện chức năng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình số 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.
3. Trụ sở của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố đặt tại trụ sở của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, số 73 đường Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố
1. Tham mưu xây dựng Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Chương trình) và những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình, dự trù kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình.
3. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình.
4. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh.
5. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn Thành phố.
6. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Chương trình trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn Thành phố để báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình.
7. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
8. Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn những đối tượng tham gia thực hiện Chương trình.
9. Nghiên cứu, đề xuất với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành theo thẩm quyền.
10. Tổ chức công tác quản lý hồ sơ, nhân sự, tài liệu, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ Chương trình theo quy định.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.
Điều 3. Tổ chức và nhân sự của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố
1. Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố: có Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng
a) Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; một Phó Chánh Văn phòng thường trực do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội kiêm nhiệm; một Phó Chánh Văn phòng chuyên trách do Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đảm nhiệm.
Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố; có trách nhiệm điều phối hoạt động các thành viên của các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cử làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố.
Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bổ nhiệm.
2. Giúp việc cho lãnh đạo Văn phòng có các bộ phận sau:
a) Tổ Kế hoạch - Tổng hợp;
b) Tổ Nghiệp vụ;
c) Tổ Truyền thông.
3. Nhân sự Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố gồm:
a) Công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội và công chức các Sở, ban, ngành được cử đến làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;
Chế độ phụ cấp cho Lãnh đạo và công chức kiêm nhiệm làm việc tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố được thực hiện theo quy định hiện hành;
b) Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí một số viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phục vụ một số hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố.
4. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố do ngân sách Thành phố bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ban hành quyết định thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 6945/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó chủ tịch UBND Thành phố;
- Thành viên BCĐ Chương trình 02;
- VPUBND TP: PCVP P.C.Công; TH, NC, TK-BT;
- Lưu: VT, SNV (05b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1799/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác