Quyết định 16/2021/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Phúc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

__________

Số: 16/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 191/TTr-SNV ngày 24 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ như sau:
“2. Các phòng chuyên môn và tương đương
a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;
b) Phòng Nghiệp vụ (trên cơ sở sáp nhập Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 2).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2021. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Văn phòng CP; Bộ Nội vụ;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;

- CPCT, các CPVP UBND tỉnh;

- Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Như Điều 2 (t/h);

- Website Chính phủ;

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;

- Đài PT-TH, Báo VP; Cổng TTGTĐT tỉnh;

- Các PCVP, CV NCTH VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Duy Thành

Thuộc tính văn bản
Quyết định 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 16/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 06/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực