Quyết định 1466/QĐ-UBND Hà Nội 2017 nhiệm vụ Ban Tiếp công dân TP Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 1466/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-UBND, ngày 12/9/2014 của UBND Thành phvề việc thành lập và qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND Thành phvề việc qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của y ban nhân dân thành phHà Nội về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021;
Xét Tờ trình s03/TTr-VP ngày 22/2/2017 của Chánh Văn phòng UBND Thành phố và văn bản số 356/SNV-TCBC ngày 23/2/2017 của sở Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điu 1. Chức năng của Ban Tiếp công dân Thành phố
Ban Tiếp công dân Thành phố trực tiếp quản lý Trụ sở tiếp công dân thành phố Hà Nội; phối hợp cùng đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức, thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; là đầu mối tiếp nhận phân loại, đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy trình của pháp luật; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết của các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền của Thành phố.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Tổ chức việc tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Hà Nội:
a) Bố trí người tiếp công dân, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân Thành phố;
b) Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của Ban Tiếp công dân Thành phố với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố;
c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu, phục vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo Thành phố tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố. Dự thảo nội dung kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố, Lãnh đạo Thành phố, thông báo truyền đạt nội dung kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Lãnh đạo Thành phố tại các buổi tiếp công dân đến các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.
2. Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo theo qui định pháp luật.
3. Phân loại, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo:
a) Là cơ quan đầu mối xử lý bước đầu tất cả các đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo qui định pháp luật; Phân loại, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố hoặc qua đường bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố;
b) Hướng dẫn, chuyển đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân Thành phố, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố.
4. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo:
a) Theo dõi, đôn đốc Giám đốc các sở, người đứng đầu các cơ quan tương đương sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã trong việc thực hiện quyết định, chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo;
b) Chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan Thanh tra Thành phố Hà Nội kiểm tra việc giải quyết, trả lời của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo mà Ban Tiếp công dân Thành phố chuyển đến khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao;
c) Dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ cho Thanh tra Thành phố, các sở liên quan xem xét, báo cáo đề xuất giải quyết, trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
5. Được tham dự các cuộc họp và hội nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các cuộc họp giao ban tuần của Ủy ban nhân dân Thành phố; Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân Thành phố và của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố, Thanh tra Thành phố và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn, tiến độ thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, kết quả giải quyết và việc thực hiện kết luận nội dung tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố.
6. Tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung:
a) Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về cùng một nội dung;
b) Phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân Thành phố;
c) Phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương nơi phát sinh vụ việc kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo vận động, thuyết phục công dân chấp hành qui định của pháp luật về tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự.
7. Phối hợp với Thanh tra Thành phố tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:
a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội;
b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo cho nhân dân, công chức, viên chức thành phố Hà Nội;
c) Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.
9. Giao Trưởng ban Tiếp công dân Thành phố rà soát và ban hành Quy chế làm việc nội bộ của Ban Tiếp công dân Thành phố theo quy định.
Điu 3. Quyết định này thay thế các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân Thành phố tại Quyết định số 4768/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân Thành phố Hà Nội.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, Trưởng ban Ban Tiếp công dân Thành phố và các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó CT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP/PCVP, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BTCD.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

thuộc tính Quyết định 1466/QĐ-UBND

Quyết định 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1466/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:28/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi