Quyết định 14/2020/QĐ-UBND Hậu Giang sửa đổi quy định về nhiệm vụ Sở Văn hóa

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

--------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hậu Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

--------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
 “2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:
a) Văn phòng;
b) Thanh tra;
c) Phòng Tổ chức cán bộ;
d) Phòng Quản lý văn hóa, thể thao;
đ) Phòng Quản lý du lịch;
e) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.
3. Các đơn vị sự nghiệp công lập:
a) Bảo tàng tỉnh;
b) Thư viện tỉnh;
c) Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;
d) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;
đ) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                       

- VP.Chính phủ (HN - TP.HCM);

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

Như Điều 3;

- VP. Tỉnh ủy, các Ban đảng;

- VP. HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh;

- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH.TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                            

 

 

(đã ký)

 

 

       Lê Tiến Châu

Thuộc tính văn bản
Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 14/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tiến Châu
Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

--------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hậu Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

--------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

 “2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Quản lý văn hóa, thể thao;

đ) Phòng Quản lý du lịch;

e) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Bảo tàng tỉnh;

b) Thư viện tỉnh;

c) Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;

d) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

đ) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                       

- VP.Chính phủ (HN - TP.HCM);

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- VP. Tỉnh ủy, các Ban đảng;

- VP. HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh;

- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;

- Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NCTH.TP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                             

 

 

(đã ký)

 

 

       Lê Tiến Châu

 

 

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực