Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quảng Trị về Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
---------------
Số:13/2009/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Đông Hà, ngày 10 tháng 7 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV, ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Đức Cường
 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC KHAI THÁC
 VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo quyết đinh số 13/2009/QĐ-UBND
ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh)
 
Điều 1. Vị trí chức năng
Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật nghề cá trên biển, sông hồ, hầm phá, các vùng đất ngập nước khác; thực hiện hoạt động dịch vụ công, kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thuyền, trang thiết bị nghề cá (đăng kiểm) và kiểm định kỹ thuật an toàn các trang thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn; dự báo, thông báo ngư trường khai thác hải sản và phát triển nguồn lực nghề cá, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu cá thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật.
Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được cấp phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trụ sở của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đặt tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở để Giảm đốc Sở trình UBND tỉnh:
a) Dự thảo Quyết định, Chỉ thị; Quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn 05 năm và hàng năm; Chương trình, đề án, dự án về khai thác, bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản;
b) Dự thảo Quy chế quản lý khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, vùng khai thác thủy sản ở sông, hồ, đầm phá và các vùng nước tự nhiên khác; quy định hành lang cho các loài thủy sản du chuyển trên các sông, rạch theo phân cấp trên địa bàn tỉnh quản lý;
c) Dự thảo bổ sung danh mục các loài thủy sản bị cấm khai thác; chủng loài, kích cỡ tối thiểu của các loài thủy sản được phép khai thác; các phương pháp khai thác và các loại ngư cụ cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng; mùa vụ cấm khai thác; các khu vực cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố nhưng còn thiếu trên địa bàn tỉnh quản lý.
2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản, về phân cấp quản lý tàu cá, cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá hoạt động của chợ thủy sản đầu mối trên địa bàn tỉnh; quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
3. Tổ chức quản lý các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, các khu vực cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tổ chức đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm đăng ký, cấp và thu hồi giấy phép khai thác thủy sản cho tổ chức, cá nhân theo phân cấp; cấp phép, phê duyệt hồ sơ thiết kế đóng mới, cải hoàn tàu cá; thực hiện việc đăng kiểm, đăng ký tàu cá và đăng ký thuyền viên tàu cá; kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị sử dụng trong nghề cá đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về khai thác thủy sản, bảo vệ
nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản; tổ chức công tác thu thập số liệu về sản lượng khai thác tại các bến cá, cảng cá, diễn biến tàu thuyền nghề nghiệp khai thác thủy sản; chỉ đạo giờ nhận ký và báo cáo khai thác thủy sản, tổ chức công tác dự báo, thông báo ngư trường, mùa vụ khai thác thủy Sản và đề xuất, chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải pháp về bảo vệ, khắc phục sự cố môi trường sống của các loài thủy sinh vật trên địa bàn Tỉnh.
5 . Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các dự án và xây dựng các mô hình quản lý khai thác, bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng; các mô hình tổ chức khai thác trên biển theo tổ, đội, nhóm nghề.
6. Đề xuất và chỉ đạo thực hiện phương án giải quyết các rủi ro về tàu cá, thuyền viên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh trên các vùng biển; các phương án, giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn trên biển. Tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên các vùng biển, các thủy vực thuộc phạm vi quan lý của tỉnh; đầu mối theo dõi báo cáo tình hình hoạt động của người và tàu cá trên các vùng biển theo định kỳ hoạt động và đột xuất theo quy định.
7. Phối hợp triển khai các hoạt động khuyến ngư trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển cơ sở dịch vụ hoạt động thủy san; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nòng thôn.
8. về cải cách hành chính: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ dạo rà soát, hệ thống hoá và đề xuất, xây dựng hệ thống thể chế pháp luật, thủ tục đăng ký và cấp các loại giấy tờ hành chính, kỹ thuật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; chỉ đạo thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính về cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hoá công sở, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi cục.
9. Về tổ chức, bộ máy biên chế cán bộ công chức, viên chức: Xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục, đề xuất thành lập, tổ chức lại các tổ chức thuộc Chi cục, trạm kiểm ngư, mạng lưới cộng tác viên v.v...; Quyết định thành lập tổ công tác của Chi cục, quy định cụ thể nhiệm vụ tự chủ cho các tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc Chi cục theo quy định trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kế hoạch biên chế hàng năm của Chi cục, bố trí, sắp xếp cán bộ trong đơn vị theo cơ cấu chức danh và kế hoạch biên chế được giao hàng năm; Xây dựng và ban hành quy chế nội bộ, nội quy công sở, thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và quy tắc ứng xử nơi công sở.
10. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của UBND tỉnh và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo thực hiện công tác tổ chức cán bộ và biên chế theo quy định.
11. Về thanh tra, kiểm tra: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, luật pháp về chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo quy định; giải quyết hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý của Chi cục, tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật; Tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.
12. Quản lý tài chính, tài sản của Chi cục theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành.
1. Căn cử văn bản quy định này và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định số lượng và tên gọi các phòng, ban thuộc Chi cục đảm bảo hoạt động có hiệu quả.
2. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung./.
 
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Đức Cường
 
 
 

thuộc tính Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành:10/07/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 13/2009/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi