Quyết định 1270/QĐ-UBND 2016 Phú Yên sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------
Số: 1270/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Tuy Hòa, ngày 07 tháng 7 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI “QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN”
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của liên bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 73/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương và của tổ chức Thanh tra trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Bổ sung, sửa đổi “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” ban hành kèm theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:
1. Bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 8 như sau: “Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật được sử dụng con dấu của Chi cục trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.”
2. Bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 9 như sau: “Thanh tra Chi cục Thú y được sử dụng con dấu của Chi cục trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.”
3. Bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 14 như sau: “Thanh tra Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được sử dụng con dấu của Chi cục trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.”
4. Bổ sung Điều 10 như sau:
- Bổ sung điểm b, khoản 3 như sau: “Hạt kiểm lâm huyện có tư cách pháp nhân.”
- Bổ sung các Trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm các huyện: “c. Trạm kiểm lâm:
- Hạt kiểm lâm huyện Đồng Xuân: có 02 trạm: Trạm kiểm lâm Xuân Lãnh và Trạm kiểm lâm Phước Lộc;
- Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa: có 02 trạm: Trạm kiểm lâm Vân Hòa và Trạm kiểm lâm Sơn Hòa;
- Hạt kiểm lâm Sông Hinh: có 02 trạm: Trạm kiểm lâm Sơn Giang và Trạm kiểm lâm EaBar;
- Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa: có Trạm kiểm lâm Sơn Thành;
- Hạt kiểm lâm huyện Phú Hòa: có Trạm kiểm lâm Hòa Hội;
- Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai: có 02 trạm: Trạm kiểm lâm Krông pa và Trạm kiểm lâm Thống Nhất;
- Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả: có Trạm kiểm lâm Hảo Sơn;
- Giải thể Trạm kiểm lâm Nông Bình thuộc Hạt kiểm lâm Sông Cầu;
- Giải thể Trạm kiểm lâm Hòa Mỹ thuộc Hạt kiểm lâm Tây Hòa;
- Giải thể Trạm kiểm lâm Sông Ba thuộc hạt Kiểm lâm Phú Hòa;
- Giải thể Trạm kiểm lâm Tân An thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Krông Trai.”
5. Sửa đổi khoản 2, Điều 24:
“- Các tổ chức trực thuộc gồm:
+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Hòn Cồ;
+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Buôn Đức;
+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Hòn Đen;
+ Trạm quản lý bảo vệ rừng Buôn Thung.”
6. Sửa đổi khoản 2, Điều 25:
+ Trạm quản lý, bảo vệ rừng Phú Tiến (thay cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Xuân Quang 1, Nam Phú Mỡ);
+ Trạm quản lý, bảo vệ rừng Phú Đồng (thay cho Trạm quản lý bảo vệ rừng Xuân Lãnh - Bắc Phú Mỡ);
+ Trạm quản lý, bảo vệ rừng Chín Bếp (hợp nhất Trạm quản lý bảo vệ rừng Phú Mỡ 1 và Trạm quản lý bảo vệ rừng Phú Mỡ 2).”
7. Sửa đổi chức năng của các Ban quản lý rừng phòng hộ: Đồng Xuân, Sông Cầu, Sông Bàn Thạch, Sơn Hòa, Sông Hinh tại khoản 1 của các điều: Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 như sau: “1. Ban quản lý rừng phòng hộ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ và toàn bộ lâm phần được nhà nước giao; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”
8. Sửa đổi khoản 2, Điều 29 và khoản 2, Điều 30 như sau: “2. Cơ cấu tổ chức gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc, các cán bộ kiêm nhiệm và các nhân viên hợp đồng được phân công nhiệm vụ theo từng dự án.”
Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Chi
 

thuộc tính Quyết định 1270/QĐ-UBND

Quyết định 1270/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung, sửa đổi "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú YênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1270/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Ngọc Chi
Ngày ban hành:07/07/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 1270/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3115/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quyết định thành lập Hội động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; giấy xác nhận việc thực hiện nội dung của báo cáo và yêu cầu tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Quyết định 3115/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quyết định thành lập Hội động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; giấy xác nhận việc thực hiện nội dung của báo cáo và yêu cầu tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung

Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

Vui lòng đợi