Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành:09/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN

____________

Số: 09/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

     Nghệ An, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-TTR ngày 10/02/2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2020; thay thế Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh thanh tra Sở, ban, ngành; Chánh, Phó Chánh thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP.UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TD (Thắng)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Hồng Vinh

 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

__________________

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương (gọi chung là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng) thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành cấp tỉnh (gọi chung là Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp sở); Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (cơ quan cấp sở), UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Công chức được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan; phải căn cứ vào phẩm chất đạo đức, năng lực và sở trường của công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

2. Công chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sức khỏe

Đảm bảo tiêu chuẩn theo Điều 4 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND tỉnh ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An.

2. Về năng lực, uy tín công tác:

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn được giao;

b) Có khả năng làm Trưởng các Đoàn thanh tra có quy mô rộng, tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị, lĩnh vực;

c) Có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, điều hành triển khai thực hiện công việc của phòng, đơn vị; phối hợp tốt với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Có khả năng nghiên cứu khoa học, xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm; soạn thảo nội dung và trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng;

đ) Có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể công chức thuộc quyền quản lý và phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tiêu chuẩn về trình độ

a) Có Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, phù hợp với vị trí việc làm dự kiến được bổ nhiệm;

b) Có Bằng tốt nghiệp Trung cấp Lý luận chính trị trở lên;

c) Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên trở lên hoặc có Bằng tốt nghiệp Đại học hành chính học, Thạc sỹ Quản lý hành chính công, Tiến sỹ Quản lý hành chính công;

d) Có Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương);

đ) Có Chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (hoặc Chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương).

4. Không thuộc các trường hợp bị cấm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 4.  Điều kiện bổ nhiệm

1. Là cán bộ, công chức đang giữ ngạch Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên; đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Quyết định này; có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định.

2. Độ tuổi: bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ (05 năm); trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh xem xét, quyết định; trường hợp công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

3. Đối với chức danh Phó phòng Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra cấp Sở, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện: có thời gian công tác tối thiểu 3 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc), tính đến thời điểm được xét bổ nhiệm; có kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

4. Cán bộ, công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Thanh tra tỉnh; Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp sở; Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm hoặc tương đương trở lên.

5. Trước khi bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức Chánh Thanh tra cấp sở, Chánh Thanh tra cấp huyện phải có văn bản thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh.

Điều 5. Điều kiện bổ nhiệm lại

1. Đảm bảo theo Điều 9, Điều 10 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND tỉnh ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An.

2. Trước khi bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra cấp sở, Chánh Thanh tra cấp huyện phải có văn bản thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

a) Thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp sở; Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật và Quyết định này;

b) Tiến hành soát xét lại tiêu chuẩn của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp sở; Chánh, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện. Đối với trường hợp công chức đã được bổ nhiệm theo quy định trước đây mà chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo Quy định này thì Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để công chức được đào tạo bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn theo quy định.

2. Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Giám đốc hoặc Thủ trưởng các Sở ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã có văn bản phản ánh, kiến nghị về UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Lê Hồng Vinh

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi