Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Cao Bằng sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2016/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

______

Số: 08/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Cao Bằng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2016/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CAO BẰNG

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án số 12-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng:

1. Bổ sung Khoản 33 vào Điều 2 như sau:

- Tổ chức bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị của Công viên địa chất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng núi đá thuộc 6 huyện, gồm các huyện: Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Trà Lĩnh, Phục Hòa, Quảng Uyên và một phần diện tích của các huyện Nguyên Bình, Thạch An, Hòa An.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo, tu bổ các công trình nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của Công viên địa chất. Tham gia thẩm định các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến di sản, cảnh quan tự nhiên, môi trường, đa dạng sinh học và sự phát triển bền vững của Công viên địa chất.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá về những giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa và nhân văn của Công viên địa chất; các chính sách, quy định có liên quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút cộng đồng trong bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Công viên địa chất.

- Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, các hoạt động du lịch văn hóa, sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên của Công viên địa chất.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến như: Đối ngoại, hội thảo, hội nghị chuyên đề, quảng bá để mở rộng hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý, thu hút sự hỗ trợ tài chính và khoa học kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, du khách đến tham quan trong việc hỗ trợ, đầu tư khai thác, bảo tồn các giá trị Công viên địa chất.

- Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động dịch vụ, du lịch của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực Công viên địa chất và xử lý hoặc đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định hiện hành.

- Liên doanh, liên kết trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị của Công viên địa chất Non nước Cao Bằng theo phân cấp của tỉnh và quy định của pháp luật.

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a, Khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ: gồm 06 phòng:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức - Pháp chế;

- Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình;

- Phòng Quản lý Du lịch;

- Phòng Quản lý Thể dục thể thao.

b, Khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: gồm 05 đơn vị:

- Trung tâm Văn hóa và Thông tin Du lịch tỉnh;

- Trung tâm Đào tạo, Thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh;

- Đoàn Nghệ thuật tỉnh;

- Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng;

- Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

c, Bổ sung khoản 4 vào Điều 3 như sau:

"4. Việc thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo khối lượng công việc yêu cầu bố trí tối thiểu 05 biên chế trở lên".

3. Sửa đổi, bổ sung khổ 2 khoản 3 Điều 4 như sau: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở:

Phòng có từ 05 đến 09 biên chế có 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 10 biên chế trở lên không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, giải thể:

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, các đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể (gồm: Bảo tàng; Thư viện tỉnh; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao; Trường năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao; Khu di tích Pác Bó; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập này cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định việc sáp nhập, giải thể).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thi hành);
- Bộ VHTTDL;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CVP, các PCVP;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Trung tâm thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

thuộc tính Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao BằngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành:18/04/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi