Quyết định 08/2011/QĐ-UBND Long An về cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
------------
Số: 08/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Long An, ngày 01 tháng 03 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
CHI CỤC THỦY LỢI VÀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO TỈNH LONG AN
---------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Long An;
Theo đề nghị tại Tờ trình số 218/TTr-SNN ngày 16/02/2011 của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và ý kiến đề xuất tại văn bản số 132/SNV-TCCC ngày 22/3/2011 của Sở Nội vụ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
1. Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Long An.
2. Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thủy lợi, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão trực thuộc Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.
3. Chi cục Thủy lợi có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Nhiệm vụ:
a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn thôn xây dựng và thực hiện:
- Quy hoạch thủy lợi, hệ thống thủy nông, quy hoạch đê điều, phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
- Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn: kế hoạch tưới tiêu, ngăn mặn; phòng chống hạn, lũ; kế hoạch duy tu, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung và hoàn thiện công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh.
b) Tham mưu giúp Giám đốc sở triển khai, hướng dẫn, phổ biến và kiểm tra việc thi hành Luật Tài nguyên nước, Luật Đê điều, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão và các văn bản dưới luật.
c) Tham mưu giúp Giám đốc sở đề xuất các biện pháp khắc phục hạn, úng, xâm nhập mặn; đề xuất xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều.
d) Giúp Giám đốc sở xây dựng quy trình vận hành các hệ thống thủy lợi, đê điều liên huyện, phân cấp quản lý công trình, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
đ) Tham mưu giúp Giám đốc Sở cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều theo quy định của pháp luật.
e) Tham mưu giúp Giám đốc sở về công tác phê duyệt, kiểm tra thủy lợi phí, sự nghiệp thủy lợi, phòng chống lụt, bão và quỹ giảm nhẹ thiên tai của sở.
f) Tham mưu giúp Giám đốc sở tổ chức thực hiện các dự án tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước trong lĩnh vực quản lý khai thác thuỷ lợi, đê điều, phòng, chống lụt, bão.
g) Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, chất lượng nước, kiểm tra thường xuyên công trình thuỷ lợi, đê điều, tình hình hạn, úng để chỉ đạo điều tiết công trình đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp.
h) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tham mưu công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.
i) Phối hợp với thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ: thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi theo quy định của pháp luật.
k) Phối hợp, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống lụt, bão.
l) Hướng dẫn, kiểm tra đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực thủy lợi theo quy định của pháp luật.
m) Hướng dẫn, kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng quản lý đê nhân dân, các tổ chức thủy nông cơ sở, các Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn các huyện, thành phố trong công tác bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, thành phố.
n) Thành viên Hội đồng nghiệm thu bàn giao các công trình thủy lợi, đê điều do nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đầu tư; thành viên Hội đồng xét duyệt các dự án về thủy lợi, đê điều và các dự án liên quan, các dự án khai thác nguồn nước mặt, các dự án xả nước thải vào công trình thủy lợi.
o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.
2. Quyền hạn:
- Đề xuất các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Kiểm tra, lập biên bản, đề xuất xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật trong quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.
- Tổ chức triển khai thực hiện tư vấn kỹ thuật các công trình thủy lợi về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.
Điều 3. Tổ chức, biên chế
1. Lãnh đạo Chi cục:
a) Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão có chi cục trưởng và không quá 02 phó chi cục trưởng.
b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của chi cục; phó chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chi cục trưởng và các phó chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a) Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ.
b) Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.
c) Phòng Quản lý nước và Phòng, chống lụt, bão.
d) Thanh tra.
3. Biên chế:
Biên chế của Chi cục do Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn bố trí trong tổng biên chế hành chính của sở được UBND tỉnh phân bổ hàng năm. Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của chi cục thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
2. Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn có trách nhiệm triển khai, quán triệt và chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này.
3. Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, thủ trưởng sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 5;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, tuan
TC_ChicucThuyloivaphongchonglutbao
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên
 
 

thuộc tính Quyết định 08/2011/QĐ-UBND

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành:01/03/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Quyết định 08/2011/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi