Quyết định 07/2011/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------
Số: 07/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Quảng Trị, ngày 14 tháng 04 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG TRỊ
----------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT- BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình trực thuộc UBND cấp tỉnh, Đài Truyền thanh- Truyền hình thuộc UBND cấp huyện;
Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường
 
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011của UBND tỉnh)
 
Chương I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Trị, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ và chính quyền tỉnh; đồng thời là cơ quan hướng dẫn về chuyên môn, quy trình, quy phạm kỹ thuật và nghiệp vụ phát thanh, truyền hình ở địa phương.
2. Đài Phát thanh- Truyền hình (Sau đây gọi tắt là Đài PT-TH) tỉnh Quảng Trị chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về mọi mặt của UBND tỉnh; chịu sự quản lý nhà nước về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của UBND tỉnh.
3. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị có tư cách pháp nhân, có con đấu và tài khoản để giao dịch hoạt động.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Tổ chức sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt, tiếng Bru- Vân Kiều và chuyển tải nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử website bằng tiếng Việt.
2. Trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan bảo đảm an toàn của hệ thống kỹ thuật.
3. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, hoặc cấp có thẩm phê duyệt theo phân công của UBND tỉnh.
4. Thực hiện các dự án đầu tư và xây đựng phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý và được UBND tỉnh giao; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
5. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên đài quốc gia.
6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài truyền thanh và Đài Phát thanh- Truyền hình cấp huyện, thị xã, thành phố.
7. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ về lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
8. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật; tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài Truyền thanh và Trưởng đài Đài Phát thanh- Truyền hình cấp huyện trình UBND tỉnh ban hành thực hiện.
9. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhân sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý, khai thác, sự dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị, máy móc vật tư kỹ thuật, các nguồn ngân sách Trung ương, địa phương đầu tư, phân bổ cho Đài tỉnh và đơn vị trực thuộc; các nguồn thu quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh, tài trợ theo chế độ quy định của Nhà nước.
11. Quan lý công tác nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động theo phân cấp quản lý; xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính tri, kiến thức quản lý cho cán bộ, nhân viên của Đài tỉnh và đơn vị trực thuộc.
12. Tổ chức, theo dõi phong trào thi đua, xét đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát thanh và truyền hình ở địa phương.
13. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội trong đơn vị, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
14. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra; đề xuất các hình thức xử lý kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình ở địa phương.
15. Xây đựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác tuyên truyền và công tác quản lý Nhà nước về phát thanh, truyền hình.
16. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với UBND tỉnh, các cơ quan quản lý chức năng của tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, các ngành có liên quan.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
 
Chương II
CƠ CẤU TỐ CHỨC
 
Điều 3. Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Đài
1.1. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc;
1.2. Giám đốc Đài chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh;
1.3. Phó Giám đốc Đài giúp việc Giám đốc Đài, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Đài và trước pháp luật về lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Đài vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc Đài ủy quyền điều hành các hoạt động của cơ quan;
1.4. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và các Phó giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành và theo các quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên chức;
1.5. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và các Phó Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức của Đài, gồm có:
- Phòng Tổ chức- Hành chính;
- Phòng Thời sự,
- Phòng Văn nghệ và Chuyên đề;
- Phòng Biên tập và Thông tin điện tử;
- Phòng Kỹ thuật và Công nghệ;
- Phòng Quảng cáo và Dịch vụ;
Điều 4. Biên chế
1. Biên chế của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị là biên chế sự nghiệp do UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.
2. Giám đốc Đài bố trí cán bộ, viên chức của Đài căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ công việc; chức danh, tiêu chuẩn cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định và khả năng, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 5. Điều khoản thi hành
Căn cứ bản Quy định này, Giám đốc Đài Phát- Truyền hình tỉnh ban hành Quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bồ sung cho phù hợp./.
 

thuộc tính Quyết định 07/2011/QĐ-UBND

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành:14/04/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 07/2011/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi