Quyết định 05/2018/QĐ-UBND Đắk Nông Điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK N
ÔNG
-------

Số: 05/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đắk Nông, ngày 12 tháng 03 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG; CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG THUỘC UBND CẤP HUYỆN

-----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của liên Bộ: Xây dựng - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và ý kiến của Giám đốc SNội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Xây
dựng (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường tr
c Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Đắk Nông;
- Công báo tỉnh;
Cổng TTĐT tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- L
ưu: VT, CN, TH, NC-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Bốn

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG; CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG THUỘC UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưng các chức danh cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đk Nông.

Điều 2. Mục tiêu và nguyên tắc chung

1. Mục tiêu của Quy định này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành xây dựng về chính trị, đạo đức công vụ, năng lực, trình độ chuyên môn. Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phải đảm bảo các tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo từng chức danh nêu tại Quy định này.

4. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định;

Điều 3. Chc trách, nhiệm vụ

1. Cấp Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động của phòng, đơn vị đthực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Sở, lãnh đạo UBND cấp huyện thực hiện công tác chuyên môn theo thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực chuyên môn được phân công.

2. Cấp Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tng thuộc UBND cấp huyện được phân công phụ trách một số công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phụ trách.

 

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM

 

Điều 4. Điều kiện chung

1. Việc bổ nhiệm cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện phải đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông và Quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2. Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, cấp phó nếu chưa phải là đảng viên thì phải là qun chúng ưu tú và có thể phát triển đảng.

3. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của hai năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm.

4. Nguồn nhân sự:

a) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ: Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Trường hợp có nhu cầu chính đáng, đối với cán bộ chưa kịp bổ sung vào quy hoạch, nhưng thật sự có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín cao, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì cũng có thể bổ nhiệm, tuy không có trong quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm.

b) Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: Được quy hoạch vào chức danh tương đương với chức danh đề nghị xem xét, bổ nhiệm.

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cấp Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và hạ tầng thuộc UBND cấp huyện.

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, cơ quan, đơn vị.

b) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, cơ quan, đơn vị, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phân công.

c) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với lĩnh vực được giao đảm nhận, tham mưu; đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị hướng giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; xây dựng nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt của phòng, đơn vị.

d) Có phương pháp chỉ đạo, động viên, đoàn kết công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao phụ trách; riêng đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phải am hiểu và nắm chắc các quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định của lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, đng thời đảm bảo các tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra.

b) Lý luận chính trị: Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, công tác và thật sự cần thiết thì có thể bổ nhiệm công chức, viên chức đang tham gia học trung cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị.

c) Quản lý nhà nước: Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Thâm niên công tác:

- Đối với chức danh cấp Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng: Có ngạch công chức chuyên viên và tương đương trở lên. Có thâm niên công tác ít nhất 05 năm, trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không sớm hơn quá 18 tháng so với quy định chung.

- Đối với chức danh cấp Trưởng phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện: Có ngạch công chức chuyên viên. Có thâm niên công ít nhất 03 năm (ưu tiên cho cá nhân có trình độ đại học chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng). Trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể xem xét bnhiệm sớm hơn nhưng không quá 12 tháng so với quy định chung.

b) Trường hợp bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định này, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của ngành thanh tra và có văn bản thng nht của Thanh tra tỉnh.

Điều 6. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cấp Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng tham mưu giúp Trưởng phòng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giải quyết các công việc chung; tham gia với Trưởng phòng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị việc cụ thể hóa, triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của phòng, đơn vị thuộc công việc được phân công phụ trách;

b) Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

c) Có khả năng tham gia chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp, động viên, đoàn kết công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác với tập thể lãnh đạo phòng, đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ:

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao phụ trách; riêng đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phải am hiểu và nắm chắc các quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định của lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra.

b) Lý luận chính trị: Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, công tác và thật sự cần thiết thì có thể bổ nhiệm công chức, viên chức đang tham gia học trung cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị.

c) Quản lý nhà nước: Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Thâm niên công tác:

- Đối với chức danh cấp Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng: Có ngạch công chức chuyên viên và tương đương trở lên. Có thâm niên công tác ít nhất 03 năm, trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thbổ nhiệm sớm hơn nhưng không sớm hơn quá 18 tháng so với quy định chung.

- Đối với chức danh cấp Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện: Có ngạch công chức chuyên viên. Có thâm niên công ít nhất 02 năm (ưu tiên cho cá nhân có trình độ đại học chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc, xây dựng). Trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể xem xét bổ nhiệm sớm hơn nhưng không quá 12 tháng so với quy định chung.

b) Trường hợp bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Sở ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định này, còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể theo quy định của ngành thanh tra và có văn bản thống nhất của Thanh tra tỉnh.

* Ngoài các nội dung được quy định tại các Điều 5, Điều 6 Quy định này, trước khi bổ nhiệm các chức danh cấp Trưởng, cấp Phó phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện, phải có văn bản trao đi, thống nhất với các Sở, ngành có liên quan.

 

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện chưa đạt trình độ, tiêu chuẩn theo Quy định này, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tất cả cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đạt trình độ theo Quy định này.

2. Không bổ nhiệm lại đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện không hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định này.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần xem xét sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương./.

thuộc tính Quyết định 05/2018/QĐ-UBND

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp Trưởng, cấp Phó của phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk NôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:05/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Bốn
Ngày ban hành:12/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi