Quyết định 05/2009/QĐ-UBND Nghệ An về cơ cấu tổ chức của Chi Cục bảo vệ thực vật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-----------
Số: 05/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Vinh, ngày 05 tháng 01 năm 2009
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT NGHỆ AN
------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức đơn vị sự nghiệp nhà nư­ớc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Liên bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh về nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2162/SNN-PTNT ngày 23 tháng 10 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 433/TTr-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2008,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ Thực vật Nghệ An.
Chi cục là cơ quan trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Bảo vệ thực vật.
Chi cục có đầy đủ tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được ngân sách nhà nước đảm bảo kính phí hoạt động theo quy định hiện hành.
Trụ sở đóng tại thành phố Vinh, Nghệ An.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.
1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về Bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm Pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành Bảo vệ thực vật theo quy định của Pháp luật và phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật và quản lý việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.3. Tổ chức điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo, đề xuất biện pháp quản lý dịch hại và phối hợp với cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện phòng trừ sinh vật gây hại chính trên một số cây trồng chủ yếu và sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho. Hướng dẫn kỹ thuật và phối hợp phòng chống và khắc phục hậu quả sinh vật gây hại tài nguyên thực vật trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố và bãi bỏ công bố dịch sinh vật gây hại tài nguyên thực vật theo quy định của pháp luật.
2.4. Tổ chức và thực hiện công tác kiểm dịch thực vật địa phương bao gồm: Công tác kiểm dịch thực vật nội địa; kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu địa phương theo phân cấp và hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật. Thực hiện một số khâu của công tác kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu Quốc gia và quá cảnh qua các cửa khẩu theo uỷ nhiệm của cơ quan kiểm dịch thực vật Trung ương. Tổ chức và quản lý công tác khử trùng sản phẩm thực vật bảo quản tại địa phương theo quy định của Pháp luật;
2.5. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, quản lý việc sản xuất, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các loại chế phẩm sinh học, sử dụng phòng trừ dịch hại tài nguyên rừng và dịch vụ bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônquản lý quỹ dự trữ thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương;
2.6. Cấp thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng sản phẩm thực vật theo uỷ quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Được thu lệ phí và phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo hướng dẫn của Pháp luật;
2.7. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các quy định, cơ chế, chính sách về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường.
2.8. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ chuyên ngành phục cho công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ thực vật theo quy định của Pháp luật và phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin về bảo vệ thực vật phục vụ công tác chỉ đạo.
2.9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Bảo vệ thực vật đối với cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp huyện và nhân viên kỹ thuật cấp xã, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các Trạm bảo vệ thực vật với UBND cấp huyện;
2.10. Tổ chức và thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật trong việc chấp hành Pháp lệnh bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật trên địa bàn tỉnh.
2.11. Quản lý tài chính, tài sản, quản lý cán bộ công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ thực vật cho cán bộ, công chức, viên chức bảo vệ thực vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh;
2.12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình công tác bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.
1. Tổ chức bộ máy:
1.1. Lãnh đạo:Chi cục trưởng và 2 - 3 Phó Chi Cục trưởng được bổ nhiệm và miễn nhiệm theo qui định hiện hành.
1.2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc:
- Phòng Hành chính tổng hợp;
- Phòng Bảo vệ thực vật nông nghiệp;
- Phòng Bảo vệ thực vật rừng;
- Phòng Kiểm dịch thực vật;
- Phòng Thanh tra chuyên ngành.
- Trạm bảo vệ thực vật tại các huyện, thành phố, thị xã (20 trạm): Trạm bảo vệ thực vật: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lư­ơng, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh l­ưu, Nghi Lộc, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong; thành phố Vinh; thị xã Cửa Lò; thị xã Thái Hoà.
2. Biên chế: Biên chế Chi cục Bảo vệ Thực vật được UBND tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Năm 2009 có 23 biên chế hành chính (trong đó giữ nguyên kế hoạch biên chế năm 2008, điều chuyển 6 biên chế hành chính từ Chi cục Kiểm lâm); 95 biên chế sự nghiệp (trong đó giữ nguyên kế hoạch biên chế năm 2008 là 93, và 02 biên chế sự nghiệp đã bổ sung cho Trạm bảo vệ thực vật thị xã Thái Hoà và Trạm bảo vệ thực vật huyện Nghĩa Đàn sau khi chia tách theo Quyết định số 2865 và 2866/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh); 26 biên chế tự trang trải (giữ nguyên kế hoạch biên chế 2008). Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ đơn vị được hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận, tuyển dụng thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ tr­ưởng các ngành các cấp có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi
 

thuộc tính Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi Cục bảo vệ thực vật Nghệ An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Chi
Ngày ban hành:05/01/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 05/2009/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi