Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Kon Tum phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 02/2016/QĐ-UBND'

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon TumSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:02/2016/QĐ-UBND'Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành:14/01/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
Số: 02/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Kon Tum, ngày 14 tháng 01 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ
 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
-----------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11 Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum,
Xét đề nghị của Liên ngành: Cục Thuế tỉnh - Sở Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:
1. Phạm vi áp dụng
Quy định tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế các cấp đối với doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gồm các trường hợp: Thành lập mới; tchức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyn đi loại hình doanh nghiệp); thay đổi địa chỉ trụ sở khác địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Đối tưng áp dụng
a) Cơ quan Thuế: Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, thành phố;
b) Tchức, cá nhân thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
c) Các tchức, cá nhân có liên quan.
3. Tiêu thức phân công quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp
3.1. Cục Thuế tỉnh trực tiếp quản lý doanh nghiệp:
a) Doanh nghiệp quy mô vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên;
b) Doanh nghiệp có vốn nhà nước;
c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp dự án PPP do nhà đu tư thành lập đthiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý công trình dự án và đthực hiện dự án khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;
d) Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bcho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng theo quy định của pháp luật.
e) Doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề tại phụ lục kèm theo.
3.2. Chi cục Thuế các huyện, thành phố trực tiếp quản lý các doanh nghiệp thành lập mới không thuộc đối tượng quy định tại đim 3.1 khoản 3 Điều này.
Điều 2. Đối với những doanh nghiệp đã được phân công cơ quan thuế quản lý trước thời đim Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo phân công đó.
Điều 3. Giao Cục Thuế tỉnh phối hp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tchức trin khai thực hiện theo quy định. Trường hợp cần thay đổi, bsung tiêu thức cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho phù hợp với đặc đim quy mô, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, giao Cục trưởng Cục Thuế chủ trì, phối hp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.
Điều 4. Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký ban hành./.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp (Cục kim tra văn bn pháp luật);
-
Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
-
Tổng Cục Thuế;
-
Thường trực Tỉnh uỷ;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chtịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQ Việt Nam tnh;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Như điều 4;
-
Báo Kon Tum;
-
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
-
Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh;
-
Công báo tỉnh;
-
Cng thông tin điện tử tỉnh;
-
CVP, các PVP UBND tỉnh;
-
Lưu: VT, KTTH4.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải
 
 
PHỤ LỤC
TIÊU THỨC PHÂN CÔNG THEO NGÀNH NGH KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016
 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum)
 

STT
Tên ngành
Ghi chú
1
Khai thác quặng sắt
 
2
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
 
3
Khai thác quặng kim loại quý hiếm
 
4
Hoạt động ngân hàng trung ương
 
5
Hoạt động trung gian tiền tệ khác
 
6
Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
 
7
Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
 
8
Hoạt động cho thuê tài chính
 
9
Hoạt động cấp tín dụng khác
 
10
Bảo him nhân thọ
 
11
Bảo hiểm phi nhân thọ
 
12
Tái bảo hiểm
 
13
Bảo hiểm xã hội
 
14
Quản lý thị trường tài chính
 
15
Đánh giá rủi ro và thiệt hại
 
16
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 
17
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
 
18
Hoạt động xsố, cá cược và đánh bạc
 
19
Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
 
20
Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
 
21
Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ logistics
 
22
Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và khai thác kho bãi, quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại Khu vực cửa khẩu, Khu kinh tế cửa khẩu
 
23
Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh kho ngoại quan
 
24
Doanh nghiệp đăng ký sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
 
25
Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hàng tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập
 
26
Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư ra nước ngoài
 
27
Doanh nghiệp sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 
 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi