Kế hoạch 813/KH-UBDT 2018 thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP tiếp tục đổi mới sự nghiệp công lập

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 813/KH-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP NGÀY 24/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nhằm xây dựng hệ thống đơn vị sự nghiệp của Ủy ban Dân tộc bảo đảm đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản tổ chức bộ máy và biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức đáp ứng được yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

2. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm đạt được mục tiêu, hiệu quả, kết quả đổi mới quản lý, sắp xếp, tổ chức lại nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2021: Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban phù hợp với quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập chung của Chính phủ.

- Đến năm 2025: Tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021;

- Đến năm 2030: Tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, ý nghĩa, yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp và tinh giản bộ máy, biên chế trong các Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị Quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

2. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

- Giai đoạn 2017-2021:

Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Báo Dân tộc & Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Trung tâm Thông tin, Học viện Dân tộc, Nhà khách Dân tộc để tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xây dựng Đề án sáp nhập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng vào Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng; chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam về Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng thuộc Ủy ban Dân tộc. Thực hiện tự chủ về tài chính ngay từ khi sáp nhập;

Xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại Báo Dân tộc & Phát triển và Tạp chí Dân tộc theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị khóa XI thông qua và kế hoạch của Chính phủ;

- Giai đoạn 2021-2025:

y dựng Đề án chuyển đổi Nhà khách Dân tộc thành công ty cổ phần theo Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, duy tổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp hoạt động hiệu quả, chất lượng. Tiếp tục rà soát tổ chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập để tổ chức, sắp xếp lại cho phù hợp với mô hình hoạt động bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

3. Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Giai đoạn 2017-2021, hoàn thiện, triển khai đề án tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban giai đoạn 2016-2021. Đến năm 2021, tinh giản 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Giai đoạn 2021-2025, xây dựng đề án tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; đến năm 2025 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Đến năm 2030, tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; Tăng cường thực hiện tinh giản biên chế trên cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; rà soát, sắp xếp thu gọn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ và hoạt động sự nghiệp;

- Từ năm 2019, tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, btrí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%;

- Năm 2019, xây dựng đề án thí đim thi tuyển lãnh đạo cấp phòng trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiến tới tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp phó và cấp trưởng trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ để bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm;

- Từ năm 2018, chấm dứt việc ký kết hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn, có kế hoạch và giải pháp giải quyết dứt điểm số người ký hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban.

4. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập

Xây dựng quy định giao tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập;

Năm 2019, rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ chính trị chỉ phục vụ quản lý nhà nước để xây dựng đề án tự chủ xác định mức độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chủ trương của Chính phủ;

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, xây dựng giải pháp sản xuất kinh doanh dịch vụ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, con người để tăng nguồn thu sự nghiệp.

5. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập

- Các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng đề án đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý đơn vị giai đoạn 2018 -2025 tầm nhìn đến năm 2030;

- Năm 2018 nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2019;

- Tăng cường chỉ đạo công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học - công nghệ tiên tiến; ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công; xác định rõ thm quyn, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nht là trách nhiệm của người đứng đầu; hoàn thiện chế độ kế toán, tăng cường giám sát bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra quản lý, sử dụng viên chức người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm quy trình về số lượng lãnh đạo cấp phó; rà soát số lượng cấp phó, thực hiện điều chuyển sắp xếp lại slượng cấp phó đúng theo quy định của nhà nước; giải quyết chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể; kiểm tra thực hiện cơ chế tài chính trong các đơn vị sự nghiệp;

Kiểm tra định kỳ một năm 1 lần kết quả của các đơn vị sự nghiệp công thực hiện kế hoạch của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ báo cáo lãnh đạo Ủy ban.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ Kế hoạch của Ủy ban triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị ban hành trong quý II năm 2018;

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện kiểm tra cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo lãnh đạo Ủy ban định kỳ trước ngày 30 tháng 10 hàng năm;

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện kiểm tra cơ chế quản lý tchức bộ máy, biên chế; tinh giản biên chế báo cáo lãnh đạo Ủy ban trước ngày 30 tháng 10 hàng năm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, quán triệt Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghquyết 08/NQ-CP 24/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết liên quan đến cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban để cán bộ viên chức nắm thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trư
ng, Phó Chủ nhiệm;
- Các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc;
- CTTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TCCB (04b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

thuộc tính Kế hoạch 813/KH-UBDT

Kế hoạch 813/KH-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:813/KH-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:26/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi