Công văn 86/BCĐTKHP1992 của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 về việc lãnh đạo, triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992
---------------------
Số: 86/BCĐTKHP1992
V/v: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011
 
 

Kính gửi:
- Ban cán sự Đảng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 
Việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, là nhiệm vụ quan trọng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội quyết định thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và các cơ quan nhà nước để làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trong thời gian tới. Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được phân công tại Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2011, trong đó khẳng định việc tổ chức tổng kết thi hành Hiến pháp phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu và tập trung chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Việc triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp được tiến hành vào thời điểm cuối năm, thời gian tương đối gấp. Vì vậy, để bảo đảm tiến độ và chất lượng của việc tổng kết thi hành Hiến pháp, Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đề nghị Ban cán sự Đảng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
1. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện tốt một số công việc sau đây:
a) Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cần thiết để phục vụ cho việc tổng kết thi hành Hiến pháp như rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Hiến pháp năm 1992 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, địa phương; tổ chức khảo sát thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các công việc có liên quan đến các hoạt động tổng kết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
b) Tổ chức tổng kết sâu sắc và xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp, báo cáo tổng kết theo chuyên đề (đối với Bộ, ngành, địa phương được phân công tổng kết theo chuyên đề). Nội dung báo cáo tổng kết cần bám sát Đề cương báo cáo tổng kết tại Kế hoạch số 05/KH-UBDTSĐHP và Kế hoạch của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-TTg, trong đó cần tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành các quy định của Hiến pháp liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành, địa phương mình. Trong quá trình tổ chức tổng kết bảo đảm sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.
2. Trực tiếp nghe báo cáo, cho ý kiến về các báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp, báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp theo chuyên đề của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Bố trí đủ nhân lực, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng của các báo cáo. Bảo đảm thời hạn gửi báo cáo tổng kết của bộ, ngành, địa phương mình và các báo cáo chuyên đề được phân công thực hiện tới Bộ Tư pháp và các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp trước ngày 15 tháng 12 năm 2011 để xây dựng và Báo cáo tổng kết của Chính phủ.
4. Bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, đúng định hướng, đúng mục đích về việc tổng kết thi hành Hiến pháp theo định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan thông tin đại chúng và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin việc tổng kết thi hành Hiến pháp. Nội dung, chương trình thông tin phải bám sát Kế hoạch tổng kết của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Kế hoạch tổng kết của Chính phủ; tăng thời lượng nội dung tuyên truyền, phổ biến để mọi cá nhân, tổ chức hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của việc tổng kết thi hành Hiến pháp; phản ánh kịp thời các ý kiến đóng góp và những sáng kiến, đề xuất của nhân dân trong việc tổng kết thi hành Hiến pháp.
5. Thông tin kịp thời theo yêu cầu của Ban chỉ đạo; chuẩn bị chu đáo về nội dung và tổ chức tốt các cuộc làm việc của thành viên Ban Chỉ đạo được phân công.
Trong quá trình triển khai thực hiện tổng kết, kịp thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc lên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo để giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục trực thuộc, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, BCĐTKTHHP1992 (3).
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
 

thuộc tính Công văn 86/BCĐTKHP1992

Công văn 86/BCĐTKHP1992 của Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 về việc lãnh đạo, triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:86/BCĐTKHP1992Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:21/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Tư pháp-Hộ tịch
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi