Công văn 526/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 526/BNV-CCVC NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2003/QĐ-TTG
NGÀY 19/02/2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Các Tổng công ty 91

 

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (sau đây gọi chung là Quy chế bổ nhiệm), Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là Bộ, Tỉnh và Tổng công ty) chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Kể từ ngày Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của Nhà nước thuộc các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty đều phải thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm hoặc từ chức đối với cán bộ, công chức lãnh đạo phải đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm và thẩm quyền quy định của Đảng và Nhà nước.

3. Đối với các ngành hoặc các cơ quan, đơn vị đặc thù cần quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 5 năm, đề nghị các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

4. Các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty cần tiến hành rà soát và xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại những cán bộ, công chức lãnh đạo đã có thời gian giữ chức vụ từ đủ 5 năm trở lên (tính từ khi có quyết định bổ nhiệm đến thời điểm Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành), kể cả những cán bộ, công chức lãnh đạo còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu thuộc điểm 2 Điều 10 của Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo còn dưới 2 năm công tác thì đến tuổi nghỉ hưu, thuộc điểm 3 Điều 10 của Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phải làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét ra quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu mới được tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhận.

Hàng năm, vào tháng 12, các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty làm báo cáo về việc thực hiện Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo số liệu thống kê theo hướng dẫn tại mẫu số 1, mẫu số 2 và mẫu số 3 (gửi kèm theo công văn này) gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với năm 2003, các Bộ, Tỉnh, Tổng công ty cần tiến hành xong việc bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo nói tại điểm 4 của công văn này trước ngày 30 tháng 9 năm 2003.

5. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo không bổ nhiệm lại, đề nghị các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty căn cứ vào yêu cầu công tác để bố trí phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, đảm bảo ổn định trong cơ quan, đơn vị.

Đề nghị lãnh đạo các Bộ, Tỉnh và Tổng công ty chỉ đạo tốt việc bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức lãnh đạo theo Quy chế bổ nhiệm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biểu số 1

 

Bộ, ngành, tỉnh: .................

Tổng công ty:.....................

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LàNH ĐẠO ĐƯỢC BỔ NHIỆM LẠI

 

TT

Họ và tên

Chức vụ được bổ nhiệm lại

Thời điểm được bổ nhiệm lại

Hệ số phụ cấp lãnh đạo

 

Ghi chú

Số QĐ

Ngày tháng

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 


Biểu số 2

Bộ, ngành, tỉnh: .................

Tổng công ty:.....................

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LàNH ĐẠO CÒN DƯỚI 02 NĂM ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU
ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LàNH ĐẠO

(theo quy định tại điểm 3 Điều 10 của QĐ số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ )

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ được quyết định kéo dài đến tuổi nghỉ hưu

Thời gian kéo dài từ tháng/năm đến tháng/năm

Hệ số phụ cấp lãnh đạo

Số QĐ của cấp có thẩm quyền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: - Cột 7: Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 

Biểu số 3

Bộ, ngành, tỉnh: .................

Tổng công ty:.....................

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LàNH ĐẠO KHÔNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM LẠI
HOẶC KHÔNG ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LàNH ĐẠO

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ không được bổ nhiệm lại hoặc không được kéo dài

Số QĐ của cấp có thẩm quyền

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Cột 6: Ghi số quyết định của cấp có thẩm quyền về việc không bổ nhiệm lại hoặc không kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

thuộc tính Công văn 526/BNV-CCVC

Công văn 526/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:526/BNV-CCVCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành:19/03/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Công văn 526/BNV-CCVC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi