Công văn 4791/VPCP-KGVX 2019 thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 4791/VPCP-KGVX
V/v
: Thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

 

Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia phòng, chống Lao, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

- Đồng ý thành lập Ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.

- Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam là Chủ tịch và không quá 20 thành viên; sử dụng bộ máy giúp việc chung với Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; bảo đảm không tăng biên chế, bộ máy.

- Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), Vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực