Công văn 3766/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2010 và chương trình công tác của Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------
Số: 3766/LĐTBXH-KHTC
V/v: Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2010 và CTCT của Chính phủ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010
 
 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
 
 
Để chuẩn bị báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ năm 2010 và xây dựng chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ theo yêu cầu tại công văn số 7368/VPCP-TH ngày 17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị các đồng chí chuẩn bị báo cáo như sau:
I. NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Về công tác chỉ đạo, điều hành năm 2010
a. Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của đơn vị đối với lĩnh vực được giao trong năm 2010; làm rõ những việc làm được, việc chưa làm được, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
Đồng thời, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước nói chung và đối với lĩnh vực quản lý của đơn vị nói riêng, trong đó nêu cụ thể những đóng góp của đơn vị vào kết quả chung đạt được. Báo cáo tập trung làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 về các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010; Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững đối với 62 huyện nghèo.
b. Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ kèm theo báo cáo số 01/BC-CP ngày 15/01/2010. Chương trình công tác của Bộ theo Quyết định số 143/QĐ-LĐTBXH ngày 26/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2010; Quyết định số 363/QĐ-LĐTBXH ngày 12/3/2010 về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ ban hành từ đầu năm 2010 đến nay.
c. Kiểm điểm, đánh giá thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ. Đề nghị làm rõ các nội dung: tình hình thực hiện các đề án được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kết quả triển khai các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Lãnh đạo Bộ; ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản; sự phối hợp công tác giữa đơn vị với các cơ quan liên quan, với chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước…
2. Trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2011
a. Kiến nghị những định hướng, công tác trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong năm 2011; những nội dung cần đổi mới, cải tiến về quy chế làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ.
b. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011 trên cơ sở triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; có tham khảo các Dự thảo Báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
Danh mục đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2011 (mẫu số 1 kèm theo và theo hướng dẫn tại mục II, công văn 7368/VPCP-TH ngày 17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ - kèm theo).
Các đề án trình trong Quý I.2011 phải ghi rõ thời gian trình theo từng tháng và kèm theo kế hoạch chuẩn bị (mẫu số 2 kèm theo); đối với các đề án còn lại gửi kế hoạch chuẩn bị (mẫu số 2) gửi chậm nhất trước 31/12/2010.
c. Đề xuất, kiến nghị những vấn đề khác trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ.
II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Các đơn vị
- Chuẩn bị báo cáo theo nội dung hướng dẫn tại Mục 1 và gửi 03 bản về Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ trước ngày 10/11/2010.
- Các đơn vị quản lý các chương trình MTQG, chương trình quốc gia báo cáo riêng tình hình triển khai và kết quả thực hiện giai đoạn 2006-2010.
- Thanh tra Bộ báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
- Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo tình hình triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Báo cáo của các đơn vị gửi về Vụ Kế hoạch – Tài chính trước ngày 10/11/2010.
2. Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ
Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo cải cách hành chính năm 2010, gửi về Vụ Kế hoạch – Tài chính trước ngày 15/11/2010.
3. Văn phòng Bộ
- Tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ và tổng hợp tình hình chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Lãnh đạo Bộ trong năm 2010, gửi về Vụ Kế hoạch – Tài chính trước ngày 15/11/2010.
- Đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.
4. Vụ Kế hoạch – Tài chính
Tổng hợp báo cáo chung trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/11/2010.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chuẩn bị báo cáo đầy đủ nội dung và đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu trên./.
 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Lưu VP, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Trọng Đàm
 

thuộc tính Công văn 3766/LĐTBXH-KHTC

Công văn 3766/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2010 và chương trình công tác của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3766/LĐTBXH-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành:28/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi