Công văn 219/TCCP-TC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia, điều chỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 219/TCCP-TC NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC
TRUNG ƯƠNG MỚI ĐƯỢC CHIA, ĐIỀU CHỈNH

 

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

 

Để thực hiện điểm b về tổ chức bộ máy trong Chỉ thị số 857/TTg ngày 15/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chia, điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về nội dung sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mới được chia tách điều chỉnh như sau:

 

I- NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

1- Căn cứ chức năng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được pháp luật quy định và dựa vào đặc điểm địa bàn, dân số, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, trình độ cán bộ để xác định số lượng và vị trí các cơ quan một cách cần thiết, sát thực, đủ sức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trước mắt đồng thời phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ trong những năm tiếp theo.

 

2- Không nhất thiết ở Trung ương có Bộ nào thì ở địa phương cũng phải có bấy nhiêu cơ quan tương ứng; địa phương này có bao nhiêu tổ chức thì địa phương kia cũng có bấy nhiêu tổ chức. Số lượng các tổ chức phụ thuộc vào tính chất và khối lượng công việc do đối tượng quản lý nhiều ít, phức tạp hay đơn giản theo đặc thù riêng của từng địa phương. Hướng chung một tổ chức chuyên môn có thể quản lý nhiều ngành, nhiều lĩnh vực mà công việc có liên quan nhiều đến nhau.

 

3- Đối với các công tác quan trọng, mang tính chất liên ngành và có liên quan đến nhiều Sở thì không nên tổ chức nhiều cơ quan mang tính quản lý Nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân mà nên giao cho một Sở liên quan nhiều nhất đảm nhiệm, hoặc đặt bộ phận thường trực vào Văn phòng Uỷ ban nhân dân.

 

4- Khi sắp xếp các tổ chức sự nghiệp cần phân loại theo tính chất và đối tượng phục vụ, hiệu quả phục vụ xã hội để bố trí tổ chức một cách thích hợp.

 

II- TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC
UỶ BAN NHÂN DÂN

 

A/ Từ yêu cầu nội dung sắp xếp trên, số cơ quan chuyên môn giúp việc Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước như sau:

1- Sở Tư pháp

2- Thanh tra

3- Ban Tổ chức chính quyền

4- Sở kế hoạch và đầu tư

5- Sở Tài chính Vật giá

6- Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường

7- Sở Lao động Thương binh và Xã hội

8- Sở Văn hoá Thông tin

9- Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

10- Sở Thương mại và Du lịch

11- Sở Công nghiệp

12- Sở Giao thông Vận tải

13- Sở Xây dựng

14- Sở Địa chính

15- Sở Giáo dục và Đào tạo

16- Sở Y tế

17- Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hoá gia đình

18- Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em

19- Văn phòng Uỷ ban nhân dân.

 

Trong Văn phòng Uỷ ban nhân dân có thể thành lập các Phòng sau:

+ Phòng Biên giới với các tỉnh có biên giới với các nước.

+ Phòng dân tộc đối với các tỉnh có nhiều dân tộc thiếu số sinh sống.

+ Phòng Ngoại vụ đối với các tỉnh có quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế và có nhiều ngoại kiều sinh sống trên địa bàn.

+ Tổ chức lưu trữ Nhà nước. (Phòng Lưu trữ) hoặc trung tâm lưu trữ.

+ Phòng Tôn giáo đối với tỉnh có số lượng tôn giáo lớn, nhiều loại tôn giáo đang hoạt động.

Văn phòng lo quản trị hành chính chung cho các cơ quan này còn về chuyên môn nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân và cơ quan cấp trên.

B/ Chi cục Kiểm lâm:

Theo Nghị định 39/CP ngày 18-5-1994 của Chính phủ thì Chi Cục kiểm lâm trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh. Nhưng đối với các tỉnh mới được chia tách có khối lượng công việc về Kiểm lâm ít và do điều kiện cán bộ còn thiếu, cơ sở vật chất khó khăn thì các tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ đặt Chi cục Kiểm lâm vào Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

C/ Việc thành lập Sở Thuỷ sản ở các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Quảng Nam, Nam Định và thành phố Đà Nẵng thì các tỉnh và thành phố phải cân nhắc kỹ và nếu thành lập phải có phương án riêng để trình duyệt.

D/ Thành phố Đà Nẵng: Sở Giao thông Vận tải được đổi tên thành Sở Giao thông công chính.

E/ Trên đây quy định khung tổ chức tối đa. Tuy nhiên đối với các tỉnh có quy mô nhỏ khối lượng công việc quản lý các lĩnh vực chưa nhiều thì khi tổ chức bộ máy có thể ghép một số tổ chức sau:

- Sở Công nghiệp với Sở thương mại du lịch để thành lập Sở Công thương hoặc 2 Phòng (Công nghiệp, Thương mại Du lịch) trực thuộc Uỷ ban nhân dân.

- Sở Giao thông vận tải với Sở xây dựng để thành Sở Giao thông - Xây dựng.

- Sở Tài chính vật giá với Sở kế hoạch và đầu tư thành Sở Tài Chính - Kế hoạch.

- Sở Khoa học Công nghệ Môi trường thành 1 phòng trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sau một thời gian ổn định tổ chức và phát triển thì các tỉnh, thành phố sẽ có đề án tách các tổ chức đã ghép.

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Căn cứ vào hướng dẫn khung tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, mỗi tỉnh lập phương án tổng thể về sắp xếp tổ chức và biên chế các cơ quan nói trên. Để bảo đảm tính ổn định cho các tỉnh mới, tạm thời giữ nguyên tổ chức các cơ quan giúp việc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã thuộc tỉnh.

2- Đối với các tổ chức sự nghiệp tạm thời giữ nguyên hiện trạng. Căn cứ vào các Thông tư liên bộ hướng dẫn về tổ chức và tình hình thực tế ở địa phương, các tỉnh mới chia lập đề án trình duyệt các cấp có thẩm quyền quyết định.

3- Các tổ chức ngành dọc của Trung ương đặt tại địa phương (trừ Công an, Quân đội) trước mắt giữ nguyên đến khi ổn định đơn vị hành chính mới và có trách nhiệm bảo đảm phục vụ công việc bình thường theo yêu cầu của các tỉnh, thành phố. Các Bộ, ngành ở Trung ương có hệ thống ngành dọc đặt tại địa phương cần phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố được chia tách điều chỉnh xây dựng phương án chia tách các tổ chức này và thoả thuận với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4- Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh mới Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

 

thuộc tính Công văn 219/TCCP-TC

Công văn 219/TCCP-TC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia, điều chỉnh
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:219/TCCP-TCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Tô Tử Hạ
Ngày ban hành:18/11/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

tải Công văn 219/TCCP-TC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi