Công văn 1983/VPCP-QHĐP 2019 về việc chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1983/VPCP-QHĐP
V/v
: Chuẩn bị phiên họp UBTVQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 2658/TTKQH-TH ngày 06 tháng 3 năm 2019 về chuẩn bị phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (bản chụp kèm theo). Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm các quy định về thời hạn trình, hồ sơ tài liệu, báo cáo phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Khẩn trương chuẩn bị các nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33 (tháng 4 năm 2019).

2. Đối với 05 nội dung đã đưa ra khỏi Chương trình phiên họp thứ 32 (tháng 3 năm 2019): các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ cần sớm hoàn thiện hồ sơ tài liệu bảo đảm đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào Chương trình phiên họp thứ 33 (tháng 4 năm 2019), cụ thể như sau:

a) Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi);

b) Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi);

c) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

d) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

đ) Danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP (để b/c);
- VPQH: các Vụ: HC, TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Thuy.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực