Công văn 1609/VPCP-QHĐP 2019 chuẩn bị Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 1609/VPCP-QHĐP
V/v: Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 32 của UBTVQH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 2645/TTKQH-TH ngày 22 tháng 2 năm 2018 về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3 năm 2019). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các Bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 32, gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn luật định, cụ thể như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:

a) Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định danh mục dự án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách Trung ương;

b) Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung danh mục mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

4. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018.

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị:

a) Tờ trình ca Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;

b) Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.

6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị dự án Luật Thư viện.

7. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.

8. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sa đổi).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (kèm bản chụp Văn bản số 2645/TTKQH-TH ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Tổng Thư ký Quốc hội)./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tổng Thư ký QH;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg các Vụ: PL, KTTH, CN, NN, KGVX, NC, TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực