Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.178 văn bản: Cơ cấu tổ chức
4441

Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4442

Quyết định 7050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4443

Quyết định 6940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Phát triển lâm nghiệp Hà Nội trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Sóc Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
4444

Quyết định 6039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
4445

Quyết định 2383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4446

Quyết định 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 62/2009/QĐ-UBND tháng 11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4447

Quyết định 6447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4448

Quyết định 6448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4449

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng, Cơ cấu tổ chức Tải về
4450

Quyết định 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4451

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định 54/2011/QĐ-UBND ngày 03/08/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4452

Quyết định 6232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thay đổi Trưởng ban Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4453

Quyết định 1781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4454

Quyết định 6127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4455

Quyết định 36/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 37/2008/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
4456

Quyết định 6050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự Tải về
4457

Quyết định 5995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4458

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
4459

Quyết định 5969/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4460

Quyết định 60/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về