Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.178 văn bản: Cơ cấu tổ chức
4101
4102

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
4103

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, phân loại, xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
4104

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4105

Quyết định 32/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4106

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
4107

Quyết định 38/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4108

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4109

Quyết định 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
4110

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4111

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4112

Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
4113

Quyết định 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung Khoản 35 vào Điều 3 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 29/06/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4114

Quyết định 45/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4115

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
4116

Quyết định 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4117

Quyết định 4110/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4118

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4119

Quyết định 7020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2017

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4120

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về