Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.716 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2301

Quyết định 69/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2010
2302

Quyết định 70/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2010
2303

Quyết định 1776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 16/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
2304

Quyết định 4415/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2010
2305

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ở các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2010
2306

Quyết định 63/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

Ban hành: 01/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2010
2307

Quyết định 62/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

Ban hành: 01/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2010
2308

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2010
2309

Quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 27/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
2310

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2010
2311

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai

Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2312

Quyết định 57/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Ban hành: 10/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
2313

Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 10/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
2314

Quyết định 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
2315

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ Thực vật An Giang trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

Ban hành: 29/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2016
2316

Quyết định 3076/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Tổ tư vấn, giúp việc năm 2010

Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2010
2317

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Dương

Ban hành: 18/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2318

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2010
2319

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 11/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
2320

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
Vui lòng đợi