Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.400 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2221

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
2222

Quyết định 2248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2015
2223

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2224

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2016
2225

Quyết định 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
2226

Quyết định 79/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 31/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2008
2227

Quyết định 343/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2015
2228

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2016
2229

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
2230

Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2231

Quyết định 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 23/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
2232

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2016
2233

Quyết định 1716/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2234

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2015
2235

Quyết định 37/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2008
2236

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
2237

Quyết định 1892/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2016
2238

Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2239

Quyết định 2361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
2240

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 15/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
Vui lòng đợi