Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.400 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2001

Quyết định 3076/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Tổ tư vấn, giúp việc năm 2010

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2010
2002

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
2003

Quyết định 38/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2010
2004

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
2005

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
2006

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2015
2007

Quyết định 2517/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2010
2008

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đầu tư;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2009

Quyết định 1197/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
2010

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
2011

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2010
2012

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2016
2013

Quyết định 1025/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
2014

Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2010
2015

Quyết định 1592/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành mẫu Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
2016

Quyết định 1496/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 02/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2010
2017

Quyết định 646/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
2018

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
2019

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2010
2020

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2016
Vui lòng đợi