Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.051 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2023

02

Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi Thành phố Cần Thơ

03

Quyết định 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Quản lý dự án Ngôi trường hy vọng Samsung Bắc Giang

04

Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Cần Thơ

05

Quyết định 440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

06

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

07

Quyết định 467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng thẩm định Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) Thành phố Đà Nẵng năm 2022

08

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam

09

Quyết định 364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt thay đổi, bổ sung nhân sự được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang năm 2023

10
11

Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Huế

12

Quyết định 355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

13

Quyết định 1465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định 1765/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Tiểu Ban chỉ đạo lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

14

Quyết định 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

15

Quyết định 435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

16

Quyết định 323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024

17

Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái

18

Nghị quyết 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19

Nghị quyết 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

20

Quyết định 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Mĩ thuật theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018