chuyển nhượng vốn

Lọc bài viết theo:

Giá trong hợp đồng chuyển nhượng vốn thấp hơn giá thị trường được không? 17/12/2019

Việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp phải được các bên thực hiện bằng hợp đồng và tuần thủ các quy định về nghĩa vụ thuế, về giá chuyển nhượng cùng các quy định khác theo quy định của pháp luật.