Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Lọc bài viết theo:

3 trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện 19/11/2022

Bên cạnh việc phải đáp ứng điều kiện chung được quy định tại khoản 1 Điều 188 và không thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì trong một số trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất có điều kiện nhất định.