Thông báo 131/TB-UBCK triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

_________

Số: 131/TB-UBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19

______________________

 

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Các Công ty Chứng khoán

- Các Công ty Quản lý Quỹ

- Thành viên Lưu ký chứng khoán

 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 (Chỉ thị 16) về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo:

1. Hoạt động giao dịch trên thị trường Chng khoán (TTCK) là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bo tổ chức giao dịch an toàn, n định, thông suốt trong mọi tình huống (Đi1, Chỉ thị 16).

2. Các Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), CTCK, CT QLQ, TVLK thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 86/TB-UBCK ngày 8/3/2020 và Công văn số 92/TB-UBCK ngày 13/3/2020 của UBCKNN và Công văn số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020 về việc triển khai hoạt động TTCK trong mùa dịch Covid- 19.

UBCKNN thông báo để các Đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo UBCK;
- Các Vụ: QLKD, QLQ, PTTT, CNTT (để t/h)
- Lưu: VT, VP, (160b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Sơn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 131/TB-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 131/TB-UBCK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Hồng Sơn
Ngày ban hành: 31/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chứng khoán
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực