Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Chứng khoán

Có tất cả 24 văn bản: Chứng khoán
01

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xác thực: 06/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
02

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Xác thực: 18/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
03

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Xác thực: 07/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
04

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Xác thực: 14/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
05

Văn bản hợp nhất 47/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Xác thực: 14/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
06

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
07

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài Chính ban hành hợp nhất quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Xác thực: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
08

Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Xác thực: 09/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
09

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Chứng khoán

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
10

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Xác thực: 03/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Xác thực: 14/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xác thực: 17/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Xác thực: 05/04/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh

Xác thực: 13/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 13/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Xác thực: 05/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán

Xác thực: 25/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
Vui lòng đợi