Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 432 văn bản: Chứng khoán
61

Thông tư 46/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
62

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Xác thực: 03/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
63

Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
64

Công văn 4090/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 21/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
65

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Xác thực: 14/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
66

Thông tư 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Ban hành: 12/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2017
67

Quyết định 296/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
68

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
69

Thông tư 23/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Ban hành: 16/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
70

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Xác thực: 17/02/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
71

Quyết định 87/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
72

Quyết định 68/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Ban hành: 20/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2017
73

Thông tư 334/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
74

Thông tư 272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
75

Thông tư 241/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2017
76

Thông tư 242/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2017
77

Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2016
78

Quyết định 2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
79

Công văn 4217/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế chứng khoán

Ban hành: 15/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
80

Công văn 3419/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán

Ban hành: 01/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2016
Vui lòng đợi