Tờ trình 2340/TTr-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 2340/TTr-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013
 
 
TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ CÔNG VỚI
 CÁCH MẠNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014
 
 
Kính gửi: Chủ tịch nước
 
 
Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước đều có quà tặng một số đối tượng có công với cách mạng.
Năm 2014, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng quà một số đối tượng có công với cách mạng, như sau:
I. Mức quà 400.000 đồng tặng:
1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
4. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;
5. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
6. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;
7. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
II. Mức quà 200.000 đồng tặng:
1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;
2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);
3. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ);
4. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
5. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
Tổng kinh phí để tặng quà quy định ở mục I và mục II nói trên là: 397.305,8 triệu đồng (Ba trăm chín mươi bảy tỷ, ba trăm linh năm triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).
Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2014.
Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTT CP;
- Bộ Lao động - TB&XH (10);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ: KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3)
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Phạm Thị Hải Chuyền
 
DỰ TOÁN
KINH PHÍ TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÓ CÔNG
 VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 2340/TTr-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)
 
 

Số TT
Đối tượng được tặng quà
Số người
Trị giá 01 suất quà
Thành tiền (đồng)
1
Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
2.920
400.000
1.168.000.000
2
Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
6.893
400.000
2.757.200.000
3
Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
4.097
400.000
1.638.800.000
4
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
750
400.000
300.000.000
5
Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
29.783
400.000
11.913.200.000
6
Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
19.808
400.000
7.923.200.000
7
Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng
2.671
400.000
1.068.400.000
8
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
12.639
400.000
5.055.600.000
9
Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động
639. 899
200.000
127.979.800.000
10
Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ)
557.300
200.000
111.460.000.000
11
Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)
406.000
200.000
81.200.000.000
12
Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
89.408
200.000
17.881.600.000
13
Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
134.800
200.000
26.960.000.000
 
Tổng cộng
1.906.968
 
397.305.800.000
Tổng số tiền: Ba trăm chín mươi bảy tỷ, ba trăm linh năm triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn

thuộc tính Tờ trình 2340/TTr-TTg

Tờ trình 2340/TTr-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2340/TTr-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Tờ trìnhNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:27/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi