Thông báo 91/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 91/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2021

 

                                                            

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII)

_______________

 

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Tham gia họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hiệp hội Điện lực Việt Nam, Viện Năng lượng. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã kết luận như sau:

1. Quy hoạch điện VIII có vai trò rất quan trọng trong hệ thống quy hoạch ngành quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, yêu cầu sớm hoàn thành với chất lượng tốt nhất, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, tạo nền tảng hạ tầng cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Công Thương đã tổ chức lập, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành Quy hoạch điện VIII cơ bản theo Nhiệm vụ lập Quy hoạch được phê duyệt. Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII cũng đã thực hiện công tác thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định (văn bản số 18/BC-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2021). Bộ Công Thương cũng đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt (Tờ trình số 1682/TTr-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2021).

2. Trong bối cảnh các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan khác đang trong giai đoạn hoàn thiện đồng bộ, Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 2020/VPCP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ) đã có chỉ đạo tập trung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII với chất lượng tốt nhất, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, đảm bảo đủ điện cho phát triển đất nước; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và thủ tục thẩm định bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch. Sau khi Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam với vai trò là trụ cột của ngành điện có thêm ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định phê duyệt (văn bản số 1645/EVN-KH ngày 02 tháng 4 năm 2021). Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Quy hoạch điện VIII là cần thiết với mục đích đạt chất lượng tốt nhất, phát triển ngành điện bền vững, nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng của đất nước, xác định quy mô phát triển hợp lý hệ thống điện quốc gia qua từng thời kỳ để có giá bán điện hợp lý nhất và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3. Bộ Công Thương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, trong đó xem xét kỹ các nội dung sau:

- Rà soát, đánh giá kỹ thêm về hiện trạng năng lực hệ thống điện quốc gia hiện nay; khả năng về cung ứng điện tối đa trong trường hợp có và không có ràng buộc về truyền tải công suất các nguồn điện hiện hữu trong hệ thống.

- Rà soát kỹ, toàn diện về danh mục nguồn và lưới điện đã có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh (kể cả danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền chính thức bổ sung quy hoạch); phân tích kỹ về tiến độ của các dự án đầu tư đang triển khai để làm cơ sở cân đối, tính toán phù hợp trong Quy hoạch điện VIII.

- Rà soát quy mô phát triển nguồn điện, cơ cấu nguồn điện hợp lý so với dự báo nhu cầu điện từng thời kỳ, nhất là giai đoạn đến năm 2030; không để xảy ra tình trạng dự phòng nguồn điện không hợp lý (như phương án phát triển tổng công suất đặt 167.000 MW nguồn điện đến năm 2030 trong khi khi đó dự báo nhu cầu công suất cực đại theo phương án cơ sở là 86.500 MW). Lưu ý tuân thủ đúng định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị, đặc biệt là các mục tiêu phát triển về năng lượng tái tạo và nguồn điện khí LNG.

- Bổ sung xem xét quy định các tiêu chí về các dự án quan trọng, ưu tiên trong Quy hoạch qua từng thời kỳ; rà soát quy mô và phân bổ hợp lý không gian phát triển các nguồn điện, nhất là nguồn điện LNG trong Quy hoạch, bảo đảm lợi thế cạnh tranh, tối ưu trong phát triển hệ thống điện.

- Nghiên cứu hoàn thiện thêm giải pháp về pháp luật, chính sách và tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện quy hoạch để khắc phục những điểm còn yếu trong thực hiện Quy hoạch điện VII, nhất là khi chuyển từ dạng quy hoạch chi tiết sang dạng quy hoạch định hướng trong Quy hoạch điện VIII.

- Quán triệt tinh thần phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong quá trình thực hiện Quy hoạch. Do đó, rà soát quy định về lập kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bảo đảm rõ ràng, rõ trách nhiệm, theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Rà soát quy định về cơ quan chủ trì xây dựng cơ chế đấu thầu để lựa chọn các chủ đầu tư thực hiện các dự án điện bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 140/NQ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2020.

- Làm rõ mối liên hệ về phát triển nguồn và lưới điện giữa Quy hoạch điện VIII và các quy hoạch tỉnh đang được các địa phương tổ chức lập.

- Xem xét thêm về việc xử lý Trung tâm Điện lực Kiên Lương theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia cụ thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 1645/EVN-KH ngày 02 tháng 4 năm 2021, trong đó: nghiên cứu việc tách danh mục các nguồn điện đã có quy hoạch và tiếp tục triển khai để đảm bảo công khai, minh bạch; đồng thời, rà soát danh mục, kết cấu lưới điện truyền tải cho phù hợp.

4. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các nội dung tại mục 3 nêu trên và hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương lấy thêm ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan về dự thảo Quyết định phê duyệt, hoàn thiện hồ sơ, trình lại Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành (để b/c);

- Các Bộ: CT, KHĐT, TC, TNMT, NNPTNT;

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Viện Năng lượng;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX;

- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 91/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Chính sách , Điện lực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT OFFICE

_____________

No. 91/TB-VPCP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_____________ 

Hanoi, May 03, 2021

 

 

NOTICE
On conclusions of Deputy Prime Minister Le Van Thanh at the meeting on the National Power Development Plan for the period of 2021 - 2030, with a vision toward 2045 (Power Development Plan VIII)

 

On April 23, 2021, at the headquarter of the Government, Deputy Prime Minister Le Van Thanh chaired a meeting on the National Power Development Plan for the period of 2021 – 2030, with a vision toward 2045 (Power Development Plan VIII). The meeting saw the participation of representatives from ministries and agencies: Industry and Trade, Planning and Investment, Finance, Natural Resources and Environment, Agriculture and Rural Development, and the Government Office; representative leaders of the Vietnam Electricity, the Vietnam Energy Association, the Vietnam Electricity Association, the Institute of Energy. After listening to reports delivered by leaders of the Ministry of Industry and Trade and speeches of the representatives of the agencies at the meeting, Deputy Prime Minister Le Van Thanh concluded the meeting as follows:

1. The Power Development Plan VIII plays a particularly important role in the national sector masterplan system, which is specially directed by the Prime Minister, required to be completed as soon as possible with the best quality, ensuring firm energy security, creating an infrastructure foundation for the comprehensive socio-economic development of the country.

The Ministry of Industry and Trade drafted, studied, and consulted various relevant agencies and units to basically complete the Power Development Plan VIII in line with the approved planning task. The Appraisal Council for the Power Development Plan VIII also assessed and presented the report on the assessment of the draft Power Development Plan VIII to the Prime Minister in accordance with law provisions (the Document No. 18/BC-BCT dated March 26, 2021). The Ministry of Industry and Trade also completed and submitted the draft Power Development Plan VIII to the Prime Minister for consideration and approval (the Report No. 1682/TTr -BCT dated March 26, 2021).

2. In the context that other relevant national sector masterplans are being comprehensively finalized, the Prime Minister (in the Document No. 2020/VPCP-CN dated March 26, 2021 issued by the Government Office) required great importance attached to completing the draft Power Development Plan VIII with the best quality in a well-organized, scientific and efficient manner, ensuring sufficient electricity for the country's development; studying and collecting comments from the concerned ministries, sectors and agencies on the draft masterplan and carrying out the appraisal procedures in accordance with the law provisions on planning. After the Ministry of Industry and Trade submitted it to the Prime Minister, the Vietnam Electricity, as the mainstay of the power sector, had more comments on the draft decision approving the masterplan (the Document No. 1645/EVN-KH dated April 2, 2021). Therefore, the continued research and completion of the Power Development Plan VIII is necessary with the aim of achieving the best quality, developing the electricity sector sustainably, improving the country’s energy autonomy, determining the scale of reasonable development of the national electricity system over time in order to have the most reasonable electricity selling price and raising high competitiveness of the economy.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!