Thông báo 68/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 68/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2015
 
 
Thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, ngày 11 tháng 02 năm 2015 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2014, bàn trọng tâm phối hợp công tác năm 2015. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội và các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký báo cáo kết quả phối hợp công tác năm 2014 và các nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2015 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan về các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ý kiến của các đại biểu dự họp; phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Thủ tướng Chính phủ kết luận hội nghị như sau:
1. Về đánh giá việc phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Năm 2014, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng; quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân, kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn. An sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt kết quả tích cực. Chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường và đạt được hiệu quả thiết thực, giúp mỗi bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào thành tựu chung. Các nội dung phối hợp công tác đã thực hiện tốt, các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 06 tháng 03 năm 2014 được các Bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các thành viên khác trong hệ thống chính trị đã động viên các tầng lớp nhân dân lao động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vẫn còn một số hạn chế: Việc cụ thể hóa và thực hiện Quy chế phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp chưa được thường xuyên. Công tác phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại tố cáo của công dân còn chậm.
2. Về nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2015.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, công tác phối hợp của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:
a) Phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Các cấp chính quyền cần tăng cường cung cấp thông tin, giải đáp, giải trình và tiếp thu ý kiến phản hồi của nhân dân. Giải quyết các vấn đề xã hội để đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò của những cá nhân tiêu biểu trong các nhân sỹ, trí thức, chức sắc của các tôn giáo, các dân tộc thiểu số và người Việt Nam ở nước ngoài.
b) Phối hợp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân đóng góp, phản biện đối với những chủ trương, chính sách và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền.
c) Phối hợp để MTTQ Việt Nam tham gia hiệu quả hơn nữa vào công tác xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện giám sát, phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực.
3. Về một số kiến nghị, đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
a) Về việc tiếp tục nghiên cứu, khảo sát mô hình các trường, cơ sở dạy nghề, cơ sở chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần... của các tổ chức tôn giáo để có cơ chế, chính sách nhân rộng các mô hình này:
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục khảo sát, nghiên cứu các mô hình nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2015.
b) Về việc phối hợp triển khai các chương trình giám sát do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì thực hiện; bố trí kinh phí năm 2015 cho các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội:
Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ động phối hợp trong việc xây dựng, triển khai các chương trình giám sát do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động đề xuất bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong trường hợp cần bổ sung kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
c) Về việc kế thừa các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đối với hình thức Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội:
Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội.
d) Về việc hỗ trợ sinh hoạt phí cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận cấp xã:
Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu đề xuất này trong quá trình xây dựng, tổng hợp Đề án Tổng thể cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
đ) Về việc xây dựng văn bản giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để Mặt trận phối hợp tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020:
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng và ký văn bản giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Mặt trận phối hợp tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
e) Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số chính sách đã ban hành để đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội trong vùng các dân tộc thiểu số khu vực miền núi, biên giới trong tình hình mới:
Yêu cầu Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo số 186/TB-VPCP ngày 03 tháng 5 năm 2013, số 53/TB-VPCP ngày 27 tháng 01 năm 2014 và số 286/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.
g) Về việc thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2004 về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân:
Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu nội dung trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
h) Về việc hướng dẫn các Điều 82, 83 của Luật Đầu tư công năm 2014 về giám sát đầu tư của cộng đồng:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công 2014 trong đó có nội dung giám sát của cộng đồng.
i) Về mức kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã:
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ phù hợp tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.
k) Về việc cấp bổ sung kinh phí tổ chức các lớp nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2015 và hàng năm theo Kết luận số 55-TB/TW ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 21/TB-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ:
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu cấp bổ sung kinh phí tổ chức các lớp nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2015 và hàng năm trên cơ sở nhu cầu và đề xuất cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo kết luận Hội nghị đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND, UBMTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

Thuộc tính văn bản
Thông báo 68/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 68/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 02/03/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!