Thông báo 461/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 461/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM,
 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO LẦN THỨ NHẤT
 
 
Ngày 12 tháng 12 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây viết chung là Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP), Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2014, ý kiến của các Ủy viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
1. Hoan nghênh các Ủy viên Ban Chỉ đạo, nhất là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị tốt và tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 70NQ-CP, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2014; đồng thời có góp ý cụ thể, thiết thực, đề xuất các giải pháp để việc triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
2. Về kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP
- Mặc dù kinh tế năm 2012-2013 còn nhiều khó khăn, nhưng các chính sách xã hội vẫn được ưu tiên bảo đảm thực hiện. Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết số 15-NQ/TW) và Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ đã được các cấp ủy đảng, các Bộ ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và có những kết quả nổi bật như: Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; nguồn vốn bố trí cho việc triển khai thực hiện các chính sách xã hội được Chính phủ, các địa phương ưu tiên, xã hội quan tâm đóng góp; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu của các chính sách xã hội năm 2013 đạt và vượt so với kế hoạch như tốc độ giảm nghèo tại các huyện có tỷ lệ nghèo cao, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, tỷ lệ xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được phủ sóng phát thanh truyền hình mặt đất; đời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế từng bước được cải thiện; phương thức tổ chức triển khai thực hiện chính sách có sự phối hợp, lồng ghép, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các bộ, ngành và địa phương, nhất là chính sách giảm nghèo bền vững;
- Tuy nhiên năm qua, vẫn còn nhiều hạn chế như: tạo việc làm chưa đạt kế hoạch đề ra; nhiều người còn thiếu việc làm, tỷ lệ hộ tái nghèo và cận nghèo còn cao; đời sống của một bộ phận người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, chưa bảo đảm được đầy đủ mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản; tình hình thiên tai diễn ra trên diện rộng, thiếu đói giáp hạt gia tăng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
- Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạn chế trên là do: nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội vẫn còn hạn chế, bố trí chưa kịp thời; vẫn còn một số chính sách xã hội chồng chéo dẫn đến phân tán nguồn lực và hiệu quả chưa cao; việc lồng ghép các chính sách trên cùng địa bàn chưa được quan tâm đúng mức; việc thực hiện chính sách ở cấp cơ sở còn hạn chế; công tác truyền thông, tuyên truyền về chính sách xã hội ở một số địa phương còn chưa phong phú, kịp thời.
3. Về Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2014
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã chủ động phối hợp với các Ủy viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2014.
- Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP đã đánh giá khá đầy đủ mặt được và mặt hạn chế của 08 nhóm chính sách xã hội các năm 2012-2013. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội là một phần quan trọng của Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của Chính phủ. Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội có chức năng tổng hợp, do vậy, cần bổ sung nội dung về tổng hợp tình hình ban hành và thực hiện các chính sách xã hội; phần đánh giá mặt được của các chính sách xã hội, kết quả đạt được của các chính sách xã hội so với mục tiêu Nghị quyết 15-NQ/TW giao và việc phối hợp triển khai thực hiện cần toàn diện hơn; cần nêu cụ thể hơn hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện các chính sách xã hội, nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 70/NQ-CP; nêu bật nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm đó để làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp thời gian tới.
- Về cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2014. Để bảo đảm thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2014 cần bổ sung phần định hướng, trong đó gồm các nội dung như: việc xây dựng chính sách cần bảo đảm tính khả thi; chú trọng lồng ghép các chính sách xã hội trong quá trình thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả; khi thiết kế xây dựng chính sách, cần phân loại đối tượng theo nhóm ưu tiên, có lộ trình cụ thể; giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp “cho không”; trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách xã hội cần phối hợp chặt chẽ hơn, nhất là với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp.
Về nhiệm vụ năm 2014: cần nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng rà soát các chính sách xã hội nhằm xác định chính sách mới cần ban hành, chính sách trùng chéo cần ghép lại hoặc bãi bỏ; thống kê, tập hợp các chính sách xã hội để tạo điều kiện thuận lợi cho cấp cơ sở triển khai thực hiện; vấn đề việc làm cần rà soát, xác định cụ thể nhiệm vụ để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật việc làm mới được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013, xác định trách nhiệm các cơ quan, lộ trình xây dựng các văn bản và triển khai thực hiện Luật việc làm.
- Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP; Kế hoạch triển khai Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2014 báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.
- Các Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Bộ, cơ quan mình theo đúng thời hạn, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo vào quý IV năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành và cơ quan biết và thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các thành viên BCĐ Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT; các Vụ: TKBT, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),1b.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

thuộc tính Thông báo 461/TB-VPCP

Thông báo 461/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:461/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:28/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi