Thông báo 457/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

Số: 457/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
QUỐC GIA 1237 TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CỒNG
 TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.
 
 
Ngày 20 tháng 12 năm 2013, tại Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chi thị của Bộ Chính trị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tham dự cuộc họp có các Uỷ viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, Quân khu, Quân đoàn trong toàn quốc và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trình bày những nội dung chính của Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG1237 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và một số văn bản liên quan của Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; ý kiến của đại biểu của các tỉnh Tây Ninh, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Lạng Sơn, Đồng Nai; Quân khu 5, Quân khu 9; Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tham dự Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
I. Hoan nghênh các Ủy viên Ban Chỉ đạo, nhất là Bộ Quốc phòng - cơ quan chủ trì đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung các văn bản cho việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho giai đoạn tới được triển khai tại Hội nghị này.
II. Về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo của Ban Chỉ đạo:
- Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đã có 13 văn bản của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan về cơ chế, chính sách và hướng dẫn thực hiện về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo đã thể hiện sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước; thể hiện trách nhiệm với sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của các Bộ, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thiêng liêng này trên phạm vi cả nước.
- Quy chế làm việc và Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo xây dựng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chỉ đạo, nêu rõ mục tiêu, nội dung hoạt động cụ thể, tiến độ thực hiện trong từng giai đoạn. Đây cũng là những văn bản quan trọng, là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương, các Quân khu, Quân đoàn trên phạm vi cả nước tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.
Hoan nghênh sự đồng tâm nhất trí, tinh thần trách nhiệm cao của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác này.
III. Để triển khai có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:
1. Tập huấn, quán triệt chủ trương chính sách, các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các cấp, các ngành, các địa phương và đoàn thể, tổ chức Hội có liên quan, đặc biệt ở cấp cơ sở; phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 2014.
- Tổ chức Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp quân khu theo quy định.
- Tổ chức, kiện toàn lực lượng chuyên trách hoặc lâm thời của quân đội làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2. Kế hoạch phối hợp hiệp đồng chặt chẽ: căn cứ Kế hoạch số 252/KH-BCĐQG1237 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp quân khu xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế của Bộ, ngành, địa phương, đơn vị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tạo được sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Thông tin tuyên truyền:
- Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là các cựu chiến binh, đồng đội cũ, những người cao tuổi ở địa phương và cả đối tác ở nước ngoài; bảo đảm tính khoa học, chính xác của thông tin.
- Lồng ghép chặt chẽ với việc tổng rà soát chính sách người có công với các chương trình và phong trào khác.
- Bộ Quốc phòng chủ trì đẩy nhanh tiến độ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chủ động từng bước cung cấp thông tin đã được xử lý và quản lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.
4. Cất bốc hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia và xác định ADN
Kết hợp chặt chẽ việc thu thập thông tin với công tác tìm kiếm, quy tập. Lực lượng quân đội tập trung lực lượng xử lý thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc ở khu vực đã có nguồn tin; nhất là các khu vực, địa bàn có chiến sự, các địa bàn biên giới, vùng căn cứ cách mạng trong chiến tranh và những nơi xác định có nhiều hài cốt liệt sĩ được an táng.
Tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào, Campuchia và công tác quản lý sau quy tập (công tác an táng, quản lý hồ sơ, quản lý mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ...).
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong việc giải mã ADN.
5. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng, giả mạo, lừa đảo vì mục đích khác, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, đạo đức truyền thống, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và tình hình xã hội ở các địa phương.
6. Rà soát về cơ chế, chính sách các Bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo phạm vi, chức năng được phân công nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ tại Lào và Campuchia. Bộ Quốc phòng chủ trì, chủ động hướng dẫn giải quyết những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chi đạo quốc gia, đặc biệt là công tác khen thưởng đối với chính quyền cơ sở của Lào và Campuchia.
7. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo và các địa phương có trách nhiệm đôn đốc việc triển khai thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát chỉ đạo cơ sở trong quá trình tổ chức triển khai; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ban Chỉ đạo) vào quý IV năm 2014.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ 1237;
- Văn phòng BCĐQG 1237;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT, V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).md
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 457/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tại Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 457/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 25/12/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực