Thông báo 434/TB-VPCP 2019 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 434/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

 

THÔNGBÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

---------------------------

 

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Cùng dự với Phó Thủ tướng có lãnh đạo Văn Phòng Chính phủ. Về phía tỉnh Quảng Trị, có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2019 và một số kiến nghị của Tỉnh; phát biểu của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2016 -2019 duy trì ở mức cao và đạt bình quân 7,21%/năm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kế hoạch đề ra; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có cách làm sáng tạo, nhiều điểm mới và mang lại kết quả tích cực.

Đối với một số kiến nghị cụ thể của tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về đầu tư các dự án hạ tầng trong Khu kinh tế Đông Nam: Tỉnh hoàn thiện hồ sơ các dự án theo đúng quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp chung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Về dự án Cảng hàng không sân bay Quảng Trị: Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phê duyệt quy hoạch chi tiết theo đúng quy định; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định.

3. Về đầu từ tuyến đường nối cửa khẩu quốc tế La Lay đến cảng biển Mỹ Thủy (quốc lộ 15D): Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9554/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 10 năm 2019. Tỉnh phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, cân đối bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

4. Về đầu tư tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Trị: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan lập dự án, trong đó xác định về các đoạn tuyến cấp bách, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, hình thức đầu tư cụ thể, hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong năm 2020; phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về kinh phí chuẩn bị đầu tư, Tỉnh có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đề xuất nguồn vốn hỗ trợ trong năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về dự án đường nối từ sân bay Quảng Trị đến đường trung tâm trục chính Khu kinh tế Đông Nam: Tỉnh chủ động cân đối số vốn được giao trong kế hoạch năm 2020 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định; trên cơ sở đó tổng hợp vào phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

6. Về Đề án khu kinh tế xuyên biên giới Lao Bảo - Đen-sa-vẳn (Lào): Tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6977/VPCP-QHĐP ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

7. Về việc bổ sung Khu Du lịch biển Cửa Tùng - Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ vào danh mục các khu vực tiềm năng phát triển du lịch quốc gia: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, xử lý kiến nghị của Tỉnh trong quá trình xây dựng Đề án quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

8. Về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 đối với Dự án đầu tư cột mốc chủ quyền trên đảo Cồn Cỏ: Tỉnh lập dự án cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, GTVT, NG, VH, TT&DL

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;

- VPCP: BTCN, các PCN VPCP, Trợ lý TTgCP, Trợ lý, Thư ký các PTTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, CN, NC, QHQT, KGVX;

- Lưu: VT, QHĐP (3)Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực