Thông báo 370/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------
Số: 370/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016
 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THTƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẤP NHÀ NƯỚC VỀ XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN
 
 
Ngày 04 tháng 11 năm 2016, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các tổ chức: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Sau khi nghe báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, báo cáo của Văn phòng Chính phủ; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
1. Cuộc họp lần này đã đánh giá nghiêm túc, thực chất tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2013 đến nay và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thời gian tới. Giai đoạn vừa qua, chúng ta đã đạt được kết quả bước đầu, hoàn thành nhiều việc, nhất là công tác truyền thông, góp phần tích cực trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng.
2. Nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013; tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:
a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện, trình ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong tháng 01 năm 2017; tổ chức tập huấn cho các địa phương và các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi cả nước.
- Chủ trì, đôn đốc các cơ quan tăng cường phối hợp về quy trình, cách làm để triển khai thực hiện Đề án; định kỳ hoặc khi cần thiết báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả, khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.
- Tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm, khu vực trọng điểm, xác định rõ nhiệm vụ để tập trung kinh phí cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
- Đưa các nhiệm vụ xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là một trong những nội dung của dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.
- Hoàn thiện Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN thuộc Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong năm 2017.
- Cung cấp, chia sẻ thông tin của cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông tin về mộ và nghĩa trang liệt sĩ với Bộ Quốc phòng để hoàn thiện việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, cung cấp thông tin nơi hy sinh của liệt sĩ do Bộ Quốc phòng quản lý.
b) Bộ Quốc phòng:
- Chủ trì hoàn thiện việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị. Chia sẻ thông tin đầy đủ về giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, nơi hy sinh của liệt sĩ; cung cấp hồ sơ liên quan khi quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Chỉ đạo Viện pháp y quân đội hoàn thiện việc đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen theo quy định.
c) Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp các cơ sở giám định gen để các cơ sở này sớm đi vào hoạt động hiệu quả.
d) Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền; nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
- Làm đầu mối phát động phong trào ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
e) Các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát nhu cầu vốn trong đó có việc đầu tư các cơ sở giám định gen để hoàn tất các thủ tục trình Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước để triển khai thực hiện.
g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.
h) Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
i) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng tích cực tìm kiếm, thu nhập và cung cấp thông tin cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 150;
- Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 150;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TKBT TH, KTTH, NC, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX.135
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

thuộc tính Thông báo 370/TB-VPCP

Thông báo 370/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:370/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:14/11/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi