Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 343/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI
 TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRNG RỪNG THAY THẾ DIỆN TÍCH
RỪNG CHUYỂN SANG MC ĐÍCH SỬ DỤNG KHÁC
 
 
Ngày 12 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 Trung ương và các địa phương có kế hoạch trồng bù rừng năm 2015. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới và ý kiến của các đại biểu. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
1. Kết quả triển khai trồng rừng thay thế 9 tháng đầu năm 2015
- Công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác không phải lâm nghiệp đã được quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ. Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Quốc hội đã có Nghị quyết số 62/2013/QH13, theo đó có yêu cầu “phải hoàn thành trồng rừng thay thế trong năm 2015 đối với các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác”. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác và nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan, nhằm thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và triển khai Đề án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác. Năm 2015 là năm thứ hai triển khai thực hiện Đề án trồng rừng thay thế, bước đầu đã có kết quả tích cực, khởi sắc đáng ghi nhận. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, cả nước, đã có 23/50 địa phương triển khai trồng rừng thay thế đạt 36% kế hoạch năm, trong đó, các dự án chuyển mục đích sang xây dựng công trình thủy điện, trồng rừng thay thế đạt 65% kế hoạch năm. Một số địa phương đã tích cực triển khai trồng rừng thay thế, gồm: Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.
- Một số tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân:
Kết quả trồng rừng thay thế diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đạt thấp so với kế hoạch, một số địa phương phải trồng rừng thay thế với diện tích lớn, nhưng triển khai chậm, kết quả còn thấp, công tác chỉ đạo triển khai chưa thực sự quyết liệt, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc rà soát, bố trí đất, xây dựng phương án trồng rừng thay thế thiếu thống nhất; nhiều địa phương chưa chuẩn bị được quỹ đất, tổ chức xây dựng, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế; nhiều chủ dự án thiếu chủ động, kéo dài việc xây dựng, phương án trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền để trồng rừng thay thế; nhiều dự án đã tiến hành chuyển mục đích sử dụng rừng và đã hoàn thành dự án đầu tư, thậm chí đã chuyển giao cho đơn vị khác quản lý, Ban quản lý dự án đã giải thể, do vậy, rất khó khăn trong việc đôn đốc các dự án triển khai trồng rừng; một số dự án đã nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, nhưng còn để vốn tồn đọng, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa quyết liệt tổ chức triển khai trồng rừng.
2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian ti
a) Nhiệm vụ kế hoạch các tháng còn lại trong năm 2015
- Phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2015 đối với diện tích trồng rùng thay thế các dự án thủy điện đã đưa vào vận hành theo quy định tại Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;
- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế đối với các dự án khác, đảm bảo đúng tiến độ được duyệt;
- Các địa phương có kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2015 phải tập trung triển khai ngay công tác chuẩn bị để trồng vào vụ thu - đông năm 2015.
b) Nhiệm vụ cụ thể
- Đối với các Bộ, ngành:
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án trồng rừng thay thế; chủ trì hướng dẫn các địa phương và xử lý các vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện theo thẩm quyền (các vướng mắc, như: đơn giá trồng rừng thay thế, quản lý kinh phí chủ đầu tư nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, việc trồng rừng thay thế đối với các mô hình trồng rừng thay thế trên diện tích đất quy hoạch là rừng sản xuất đã giao cho hộ gia đình cá nhân...); công tác quản lý và trồng rừng thay thế đảm bảo chất lượng rừng sau khi trồng; tổng hợp kết quả trồng rừng thay thế, đưa vào báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng gửi Quốc hội trong kỳ họp tháng 10 năm 2015;
+ Bộ Công Thương chỉ đạo tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát tình hình thực hiện trồng rừng thay thế của các đơn vị trực thuộc, kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế; đối với các dự án trước đây đã hoàn thành có diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng nhưng chưa trồng rừng thay thế, phải xây dựng phương án bổ sung, thực hiện có lộ trình và sử dụng nguồn vốn từ sản xuất để trồng rừng thay thế;
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan bố trí vốn trồng rừng thay thế đối với các dự án đã thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5211/VPCP-KTN ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác;
+ Đài Phát thanh và Truyền hình: Tăng cường công tác tuyên truyền đối với công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác; nếu các mô hình quản lý trồng rừng thay thế tốt để các địa phương thực hiện;
+ Các Bộ, ngành liên quan, chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
+ Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai trong rừng thay thế theo kế hoạch đã được phê duyệt;
+ Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh: (i) Đối với các công trình thủy điện: Hoàn thành công tác trồng rừng thay thế trong năm 2015; (ii) Đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác: Rà soát bổ sung các nhà máy mới để tổ chức thực hiện và hoàn thành trong năm 2016; (iii) Đối với các dự án đã nộp tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh: Khẩn trương chỉ đạo, giải quyết vướng mắc để trồng rừng ngay, không để tồn Quỹ;
- Kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành trồng rừng thay thế;
- Tổng hợp, xây dựng, phê duyệt dự án trồng rừng thay thế đối với các dự án đã thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được đầu tư từ ngân sách nhà nước, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, TG
Đ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III. TKBT, KGVX, TH;
- L
ưu: VT, KTN (3b) Tn.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

thuộc tính Thông báo 343/TB-VPCP

Thông báo 343/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:343/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:22/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi