Thông báo 279/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 4 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 279/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 
 
THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP LẦN 4
CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP
 
 
Ngày 11 tháng 7 năm 2014 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạchĐầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp: thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bình Dương và Đồng Nai. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
Sáu tháng đầu năm 2014, tình hình hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp đạt được một số kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách và giải quyết việc làm. Công tác xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch và chính sách về phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan tích cực triển khai.
Bên cạnh những kết quả trên, việc thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đạt được kết quả mong muốn; vẫn còn nhiều vướng mắc, tồn tại về cơ chế, chính sách, cần được tiếp tục tháo gỡ. Công tác hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
Để nhanh chóng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, yêu cầu các Bộ, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về khu kinh tế, khu công nghiệp; lưu ý tổng hợp và cập nhật tình hình xây dựng, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp, mức độ hoàn thiện hạ tầng (bao gồm cả việc đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung), báo cáo Ban Chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ năm.
- Hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp theo Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trước tháng 9 năm 2014.
- Hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp từ Trung ương tới địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước tháng 11 năm 2014.
- Nghiên cứu xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, hoàn thành trước tháng 12 năm 2014.
- Tổ chức đoàn nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tại các nước (như Thái Lan, Malaysia, Indonesia…) có mô hình tương tự và cạnh tranh với Việt Nam về thu hút đầu tư trong năm 2014 và năm 2015.
- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2010 và Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 03 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất phương án hợp lý hỗ trợ ngân sách Trung ương cho đầu tư xây dựng hạ tầng, bao gồm hỗ trợ xử lý chất thải rắn, nước thải và hạ tầng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp, các cụm công nghiệp của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thẩm quyền xác nhận hợp đồng, văn bản giao dịch bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định tại khoản 21, Điều 1, Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, hoàn thành trước tháng 10 năm 2014.
2. Bộ Công Thương:
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp; lưu ý cập nhật các thông tin về tình hình xây dựng, thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, xử lý môi trường.
- Tiếp tục rà soát quy hoạch, hoạt động của các cụm công nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấp hành không nghiêm túc Chỉ thị 07/CT-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được giao trước tháng 9 năm 2014.
- Tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Hướng dẫn quy định về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thương mại tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu chế xuất và khu kinh tế, hoàn thành trước tháng 10 năm 2014.
3. Bộ Tài chính:
- Tổng hợp báo cáo và hướng dẫn xử lý sớm các vướng mắc trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp.
- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, hoàn thành trước tháng 10 năm 2014.
- Hướng dẫn quy định về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp để dành đất một phần diện tích đất khu công nghiệp cho việc xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, hoàn thành trước tháng 10 năm 2014.
- Nghiên cứu, điều chỉnh lại các văn bản pháp luật liên quan theo hướng quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp cấp phép xây dựng đối với các công trình của các tổ chức trong khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, hoàn thành trước tháng 10 năm 2014.
5. Bộ Tài nguyên và Môi trường:
Hướng dẫn việc ủy quyền Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường theo quy định tại. Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, hoàn thành trước tháng 10 năm 2014.
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
Hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp trong lĩnh vực lao động theo quy định tại các khoản 16 và 21, Điều 1, Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, hoàn thành trước tháng 10 năm 2014.
7. Bộ Tư pháp:
- Nghiên cứu xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thẩm quyền xác nhận hợp đồng, văn bản giao dịch bất động sản trong khu kinh tế, khu công nghiệp của Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, hoàn thành trước tháng 10 năm 2014.
8. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan:
- Khẩn trương nghiên cứu, ban hành thông tư hoặc văn bản hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền thống nhất cho Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP, báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo. Trong quá trình hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền nếu gặp khó khăn, vướng mắc các cơ quan cần kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét và giải quyết.
- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp; tích cực theo dõi nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tập trung thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ chế một cửa, tại chỗ tại các Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp.
- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại các Thông báo số 234/TB-VPCP ngày 08 tháng 7 năm 2013 và số 100/TB-VPCP ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ./.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, CT, NV, TN&MT, KH&CN, LĐ&TBXH, NN&PTNT;
- BQL KKT, KCN, KCX các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Bình Dương và Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). khanh
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Thuộc tính văn bản
Thông báo 279/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp lần 4 của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 279/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/07/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!