Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 251/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC
VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
 
 
Ngày 02 tháng 7 năm 2013, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2013 và một số kiến nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
1. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Trong điều kiện khó khăn, Thành phố đã bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chủ động, sáng tạo tích cực thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Sáu tháng đầu năm kinh tế tăng trưởng đạt 5,7%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (4,9%); sản xuất công nghiệp đang được khôi phục và phát triển nông nghiệp tiếp tục phát triển, năng suất lúa đạt trên 69 tạ/ha, là một trong những địa phương đạt năng suất cao nhất cả nước; kim ngạch xuất khẩu tăng 14,2%; thu ngân sách tăng 19% so với cùng kỳ năm 2012. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng; đời sống nhân dân được cải thiện; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
2. Nhiệm vụ trong thời gian tới: về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Thành phố đã đề ra cho những tháng còn lại năm 2013; nhấn mạnh thêm một số điểm:
- Tiếp tục chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo tinh thần các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, số 17/NQ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 của Thành phố đã đề ra; tập trung tạo thuận lợi và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai các giải pháp kích cầu đầu tư, tiêu dùng, góp phần giảm hàng tồn kho;
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; rà soát các nhiệm vụ chi, kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; giãn, hoãn các khoản chi mua sắm, sửa chữa, các chương trình, đề án đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2013 nhưng chưa thật sự cần thiết; chú trọng thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án lớn trên địa bàn thành phố; tập trung làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư;
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để bức xúc kéo dài; thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
3. Về một số kiến nghị của Thành phố:
a) Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án xây dựng và mở rộng Khu bay, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 07/TB-VPCP, ngày 04 tháng 01 năm 2013. Bộ Tài chính xem xét, giải quyết việc tạm ứng bổ sung nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước cho Thành phố để bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án trên.
b) Về hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA: Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn; Dự án Phát triển hệ thống giao thông đô thị: Thành phố rà soát, tính toán và có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3227/VPCP-KTTH, ngày 24 tháng 4 năm 2013 và Chỉ thị số 09/CT-TTg, ngày 24 tháng 5 năm 2013, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
c) Về ứng trước kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2014 cho các công trình, dự án (kèm theo báo cáo số 113/BC-UBND, ngày 02/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét, tổng hợp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
d) Về hỗ trợ vốn cho giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng khu tái định cư tại xã Nghĩa Lộ: Thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để thực hiện.
đ) Về bổ sung vốn trong năm 2013 và đưa vào kế hoạch năm 2014 đối với dự án đóng mới tầu vận chuyển hành khách và hàng hóa ra đảo Bạch Long Vĩ: Thành phố sử dụng số vốn đã được bố trí, chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
e) Về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 2: Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán mức độ thiệt hại do cơ bão số 2 gây ra, đề xuất mức hỗ trợ cho các địa phương (trong đó có thành phố Hải Phòng) phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước đang hết sức khó khăn, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2013.
g) Về hỗ trợ vốn đầu tư một số công trình phòng, chống lụt, bão, biến đổi khí hậu và nước biển dâng: Thành phố chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, có báo cáo gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
h) Về thủ tục đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là Di sản thiên nhiên thế giới: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) giúp đỡ, hướng dẫn Thành phố các thủ tục theo quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- BCĐ Phòng, chống lụt bão TW;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, KGVX, QHQT;
- Lưu: VT, V.III(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Thuộc tính văn bản
Thông báo 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 251/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!