Thông báo 173/TB-VPCP kết luận tại cuộc họp BCĐ Chương trình Phát triển KT-XH miền núi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 173/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương để nghe các Bộ, ngành, cơ quan báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và các Bộ, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tóm tắt về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và kiến nghị một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình) và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG:

1. Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, đánh giá cao Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, cơ quan, đặc biệt là đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và các đồng chí Phó Trưởng Ban, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát các nhiệm vụ được giao; tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện tốt công tác điều phối hoạt động của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV, trong đó có 03/11 nhiệm vụ đã hoàn thành và 08/11 nhiệm vụ đang được các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, Ủy ban Dân tộc cần rút kinh nghiệm đối với một số nhiệm vụ quá hạn và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình theo quy định hiện hành.

2. Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, cơ bản nhất trí với đề xuất của Ủy ban Dân tộc và ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan dự họp. Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp tốt, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai thực hiện Chương trình ngay từ tháng 10 năm 2021; trong đó tập trung triển khai một số nội dung sau:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, trọng tâm là Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và năm 2021 theo Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt chú trọng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp về quy hoạch, đào tạo nghề, xây dựng chuỗi giá trị, khoa học công nghệ, huy động thêm các nguồn lực từ quốc tế và xã hội để thực hiện Chương trình theo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, dân chủ, công khai, minh bạch, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất và giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất cho các hộ nghèo, nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

- Khẩn trương kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ở cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao ý thức tự lực, tự cường của người dân và vận động sự tham gia của cộng đồng để thực hiện Chương trình; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; khuyến khích, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, hiệu quả cao để phổ biến, áp dụng thí điểm trên địa bàn một số xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để từng bước nhân rộng trên địa bàn cả nước.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

1. Về việc tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan trong xây dựng và ban hành các chính sách, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.

- Đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình, Ủy ban Dân tộc khẩn trương thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 4103/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 6 năm 2021 và quy định hiện hành.

- Đối với các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật khác, các bộ, ngành, cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị góp ý của Ủy ban Dân tộc. Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban Dân tộc khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền theo quy định hoặc ban hành theo thẩm quyền.

2. Về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng điều phối Chương trình cấp Trung ương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại các Văn bản số 9645/VPCP-TCCV ngày 18 tháng 11 năm 2020 và số 3284/VPCP-QHĐP ngày 19 tháng 5 năm 2021.

3. Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình các cấp.

- Đối với cấp Trung ương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất cụ thể phương án kiện toàn các Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và cơ quan giúp việc các Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2021.

- Đối với cấp tỉnh, giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành, cơ quan dự họp, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương khẩn trương hướng dẫn để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm tăng đầu mối trung gian, không tăng biên chế và phù hợp tình hình thực tiễn của từng địa phương.

4. Về giải pháp, phương án và cơ chế huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài để bổ sung nguồn lực thực hiện Chương trình.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất của Ủy ban Dân tộc, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, cơ quan dự họp về các giải pháp, cơ chế, phương án huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài để thực hiện Chương trình, trong đó có dự án đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu liên xã, phát triển nhân lực và xây dựng cầu dân sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổng hợp, đánh giá kỹ lưỡng, đề xuất giải pháp cụ thể phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTgTT; các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NN, CN, TCCV, QHQT; Cổng TTĐTCP;
- Lưu VT, QHĐP (03). S.Tùng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

 

thuộc tính Thông báo 173/TB-VPCP

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:173/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Cao Huy
Ngày ban hành:30/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi