Quyết định 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 10 hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông, Quận 12

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
-----------
Số: 942/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN DI DỜI KHẨN CẤP 10 HỘ DÂN SINH SỐNG
TRONG KHU VỰC CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ CAO TẠI PHƯỜNG THẠNH XUÂN, PHƯỜNG
THẠNH LỘC VÀ PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12
----------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Công văn số 1610/BNN-KTHT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất ở hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 14/2010/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn, quy định, quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 1921/UBND-ĐTMT ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trong thời gian các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chờ bố trí nhà, đất tái định cư trên địa bàn Thành phố;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 12 tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 về phê duyệt Phương án di dời khẩn cấp 10 hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông, Quận 12; ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 187/SNN-PTNT ngày 11 tháng 02 năm 2014 về phương án di dời khẩn cấp 8 hộ dân huyện cần Giờ và 10 hộ dân Quận 12;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay phê duyệt Phương án di dời khẩn cấp 10 hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông, Quận 12, với nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu của phương án: thực hiện bố trí ổn định dân cư tại vùng sạt lở, nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do sạt lở.
2. Đối tượng di dời của phương án: các hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông, Quận 12.
3. Số hộ (khẩu) di dời: 10 hộ/38 nhân khẩu.
4. Địa điểm nhận dân: thửa 41 và 42, tờ bản đồ số 18, phường Thạnh Lộc, quận 12.
5.1. Giải pháp về đất đai:
Ủy ban nhân dân Quận 12 chỉ hỗ trợ mỗi hộ dân di dời 01 nền đất để xây dựng nhà ở theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, miễn thu tiền sử dụng đất đối với các hộ di dời theo phương án. Ủy ban nhân dân Quận 12 chỉ được cấp nền đất xây dựng nhà ở cho các hộ dân không có đất để di dời nhà ở (08/10 hộ được cấp nền đất-căn cứ theo tình hình thực tế). Các hộ dân được cấp đất để xây nhà ở có trách nhiệm bàn giao lại đất đang ở cho Ủy ban nhân dân Quận 12 quản lý theo quy định.
Địa điểm nền đất tái bố trí các hộ di dời: bố trí 08 nền đất làm nhà ở cho 08 hộ, tại thửa 41 và 42, tờ bản đồ số 18, phường Thạnh Lộc, Quận 12.
5.2. Giải pháp về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai:
Tất cả các hộ di dời theo phương án (10/10 hộ) được hỗ trợ kinh phí di dời 20 triệu đồng/hộ, hỗ trợ kinh phí khắc phục thiên tai 20 triệu đồng/hộ theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 về ban hành quy định về các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
5.3. Giải pháp về hỗ trợ tạm cư:
08/10 hộ dân được cấp đất để xây nhà ở được hỗ trợ kinh phí thuê nhà tạm cư theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1921/UBND- ĐTMT ngày 02 tháng 5 năm 2012 về hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trong thời gian các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất chờ bố trí nhà, đất tái định cư trên địa bàn Thảnh phố.
6. Kinh phí, nguồn vốn và tiến độ thực hiện phương án:
6.1. Kinh phí thực hiện phương án: tổng số 1.004,395 triệu đồng, bao gồm:
- Kinh phí hỗ trợ di dời: 200 triệu đồng (10 hộ X 20 triệu đồng/hộ);
- Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai: 200 triệu đồng (10 hộ X 20 triệu đồng/hộ);
- Kinh phí thuê nhà ở tạm cư: 210 triệu đồng (hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống: 4.000.000 đồng/hộ/tháng X 04 hộ X 06 tháng + hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên: 1.000.000 đồng/người/tháng X 19 người X 06 tháng);
- Kinh phí tạm cư cho các hộ trong khi chờ phê duyệt phương án: 342 triệu đồng (hộ có từ 04 nhân khẩu trở xuống: 4.000.000 đồng/hộ/tháng X 01 hộ X 19 tháng + hộ có từ 05 nhân khẩu trở lên: 1.000.000 đồng/người/tháng X 14 người X 19 tháng);
- Kinh phí đo đạc xác định vị trí đất và công trình trên đất: 22,359 triệu đồng;
- Chi phí xây dựng phương án, quản lý quá trình di dời: 30 triệu đồng.
6.2. Nguồn kinh phí sử dụng: nguồn ngân sách Quận 12.
6.3. Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý 1/2014.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao Ủy ban nhân dân Quận 12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sớm rà soát chặt chẽ, triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 6125/UBND-CNN ngày 18 tháng 11 năm 2013 và Thông báo số 75/TB-VP ngày 25 tháng 01 năm 2014; cụ thể:
1. Giao Ủy ban nhân dân Quận 12:
- Phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, lập và phê duyệt thiết kế mẫu nhà ở cho các hộ phải di dời phù hợp với quy hoạch của quận và xác định cao độ nền đảm bảo không bị ngập úng trong mùa mưa bão, triều cường; đảm bảo quy định trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng nhà ở;
- Lập hồ sơ di dời, tổ chức di dời đúng quy trình theo Thông tư số 14/2010/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phối hợp, chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông vận động các hộ dân sớm di dời theo phương án được phê duyệt; tổ chức giám sát, kiểm tra tiến độ di dời;
- Tổ chức thu hồi và quản lý phần đất đã thu hồi của các hộ dân đã di dời, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
2. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân Quận 12 thiết kế và lựa chọn mẫu nhà ở tái định cư cho các đối tượng di dời có mức kinh phí đầu tư phù hợp.
3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện chính sách tiền sử dụng đất, thanh quyết toán sử dụng kinh phí để thực hiện phương án di dời khẩn cấp 10 hộ dân do thiên tai theo đúng quy định hiện hành.
4. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện các chính sách giải quyết khó khăn cho các hộ nghèo thuộc đối tượng di dời khẩn cấp.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 và các Sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm

thuộc tính Quyết định 942/QĐ-UBND

Quyết định 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án di dời khẩn cấp 10 hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại phường Thạnh Xuân, phường Thạnh Lộc và phường An Phú Đông, Quận 12
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:942/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành:28/02/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi