Quyết định 7445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội trong việc bảo đảm các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 7445/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG VIỆC BẢO ĐẢM
 CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bình đẳng giới ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 56/2012/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ về Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước và Kế hoạch số 2543/KH-BNV ngày 18/7/2013 của Bộ Nội vụ về triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại công văn số 2656/SNV-CTTN&QLH ngày 14 tháng 11 năm 2013,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội trong việc bảo đảm các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/cáo);
- Hội LHPN Việt Nam (để b/cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (để b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu VT, SNV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc
 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ TRONG VIỆC BẢO ĐẢM CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7445/QĐ-UB ngày 09/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
 
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Quy chế này quy định về việc phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) thành phố Hà Nội với Hội Liên hiệp phụ nữ (sau đây viết tắt là Hội LHPN) thành phố Hà Nội nhằm phát huy vai trò của Hội LHPN Thành phố tham gia vào các hoạt động quản lý Nhà nước theo quy định của Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính Phủ quy định trách nhiệm của Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước (sau đây viết tắt là NĐ 56/2012/NĐ-CP).
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. UBND Thành phố và Hội LHPN Thành phố phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.
2. UBND Thành phố tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, phương tiện để Hội LHPN cùng cấp tham gia quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan.
 
Chương 2.
TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
 
Điều 3. Trách nhiệm của UBND Thành phố
1. Mời Hội LHPN Thành phố:
a) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật;
c) Tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo…) về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới;
d) Tham gia kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
2. Phối hợp với Hội LHPN Thành phố tổ chức các cuộc họp để thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, pháp luật, chính sách; nghiên cứu, xem xét và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội LHPN cùng cấp như hỗ trợ kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ Hội, tổ chức hoạt động sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước.
4. Chỉ đạo UBND các cấp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP và các quy định tại quy chế này.
Điều 4. Trách nhiệm của Hội LHPN Thành phố
1. Cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý nhà nước.
2. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, phụ nữ nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức các hình thức, biện pháp vận động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
3. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.
4. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới của các cơ quan đơn vị, tổ chức và UBND các cấp; thực hiện các hoạt động phản biện xã hội.
5. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các sở, ban ngành liên quan trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý của phụ nữ.
6. Phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới.
7. Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
8. Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP và các quy định tại quy chế này.
Điều 6. Mối quan hệ và chế độ làm việc giữa UBND Thành phố và Hội LHPN Thành phố
1. Đại diện Thường trực Hội LHPN Thành phố được mời tham dự các phiên họp hoặc các hội nghị chuyên đề của UBND Thành phố kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; liên quan đến bình đẳng giới.
2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố được mời đến dự các kỳ họp triển khai kế hoạch hàng năm, họp triển khai hoạt động tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố.
3. Hàng năm, Thường trực UBND Thành phố làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ và những kiến nghị, đề xuất của Hội về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Hai năm một lần, UBND và Hội LHPN Thành phố phối hợp sơ kết thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP. Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung làm việc do UBND Thành phố thống nhất với Hội LHPN Thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
4. UBND Thành phố và Hội LHPN Thành phố cử 01 đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo và 01 chuyên viên theo dõi việc thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP và Quy chế này; đồng thời chỉ đạo UBND và Hội LHPN cấp huyện, hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP về UBND Thành phố và Hội LHPN Thành phố.
Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo
1. UBND Thành phố có trách nhiệm thông tin cho Hội LHPN Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các chủ trương, chính sách mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn Thủ đô.
2. Khi cần thiết UBND Thành phố cử đại diện dự các kỳ hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN Thành phố để nghe các kiến nghị với UBND Thànhp hố về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp; xử lý kịp thời những vi phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.
3. Theo định kỳ 6 tháng, 01 năm Hội LHPN Thành phố có trách nhiệm gửi báo cáo về tình hình hoạt động của Hội; tình hình làm việc, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của hội viên và các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em với UBND Thành phố.
 
Chương 3.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Hai bên có trách nhiệm phổ biến Quy chế này cho các đơn vị thực hiện theo hệ thống quản lý.
2. Các Sở, Ban, Ngành có trách nhiệm phối hợp với Hội LHPN Thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nghị định số 56/2012/NĐ-CP và Quy chế này, phối hợp với Hội LHPN cùng cấp xây dựng Quy chế phối hợp làm việc nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Giao cho Sở Nội vụ là đầu mối tham mưu, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc có những yêu cầu mới đặt ra, các ý kiến kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trao đổi, thống nhất với Hội LHPN Thành phố để xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp./.

thuộc tính Quyết định 7445/QĐ-UBND

Quyết định 7445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội trong việc bảo đảm các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7445/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:09/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi