Quyết định 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 58/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Tuy Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;
Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh) tại Tờ trình số 268/TTr-SNN-VPĐP ngày 06/10/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí và xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với các xã xây dựng nông thôn mới trong phạm vi toàn Tỉnh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Nông thôn: Là phần lãnh thổ được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Uỷ ban nhân dân xã.
2.Thôn: Là tên gọi chung của thôn, làng, bản, buôn… là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một xã.
3. Xã đặc biệt khó khăn, gồm:
- Các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là Chương trình 135), các xã bãi ngang ven biển, các xã khác được hưởng cơ chế đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Chính phủ;
- Các xã thuộc các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo qui định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững (theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ).
Điều 3. Phương pháp xác định các tiêu chí đạt chuẩn
Chi tiết về phương pháp xác định các tiêu chí đạt chuẩn, từ tiêu chí số 01 đến tiêu chí số 19 (được đính kèm theo Quyết định này).
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ các quy định của hướng dẫn này, các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá và thẩm định việc đạt chuẩn cho các xã đăng ký về đích và đạt tiêu chí hàng năm, chậm nhất là 15/12 hàng năm có báo cáo tổng hợp toàn Tỉnh, gửi về UBND Tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh.
2. Nếu xảy ra trường hợp có các điều kiện cụ thể khác với các chuẩn trong hướng dẫn này, nhưng lại phù hợp với địa phương, đáp ứng các yêu cầu của đông đảo quần chúng nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì sở, ban, ngành, địa phương liên quan báo cáo với Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần bổ sung chỉnh sửa, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan báo cáo đề xuất, kiến nghị cụ thể về Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh trình xin ý kiến UBND Tỉnh.
4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- CVP, các PVP UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, To
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc

 
 
 

thuộc tính Quyết định 58/2015/QĐ-UBND

Quyết định 58/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú YênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:58/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Trúc
Ngày ban hành:27/11/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

tải Quyết định 58/2015/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi