Quyết định 5695/QĐ-UBND Hà Nội 2019 văn kiện dự án nâng cao trách nhiệm để xóa bỏ bạo lực giới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 5695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm và tính giải trình để xóa bỏ bạo lực giới"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5695/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 11/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

-------------

Số: 5695/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm
và tính giải trình đe xóa bỏ bạo lực giới”

------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Căn cứ ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ (văn bản số 1271/SKHCN-QLCN ngày 24/9/2019), Sở Ngoại vụ (văn bản số 1366/NV-HTQT ngày 13/9/2019) và Công an thành phố Hà Nội (văn bản số 7116/CAHN-PA01 ngày 12/9/2019);

Xét đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tại Tờ trình số 11/TTr-CSAGA ngày 04/9/2019 đề nghị phê duyệt dự án “Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm và tính giải trình để xóa bỏ bạo lựa giới” (Dự án) do Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tài trợ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 680/BC-KH&ĐT ngày 07/10/2019 về kết quả thẩm định nội dung văn kiện Dự án,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận Dự án với nhũng nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm và tính giải trình để xóa bỏ bạo lực giới.

2. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam.

3. Chủ Dự án: Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên.

4. Thời gian thực hiện Dự án: 22 tháng (kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt).

5. Mục tiêu Dự án:

- Công chúng công nhận sự bất bình đẳng của bạo lực giới, quyền của nạn nhân và trách nhiệm giải trình của người gây ra bạo lực cùng các bên liên quan để loại bỏ bạo lực giới.

- Nạn nhân của bạo lực giới là những tác nhân thay đổi tích cực, phá vỡ những tập tục cấm đoán xoay quanh bạo lực giới.

6. Địa điểm thực hiện Dự án: Thành phố Hà Nội.

7. Nội dung chính của Dự án:

- Xây dựng mạng lưới các nhà báo bao gồm các phóng viên báo in, nhà báo truyền hình, phóng viên báo mạng chuyên trách mảng xã hội - gia đình.

- Tổ chức các chuyến thực địa cho các nhà báo để có thêm kiến thức về bạo lực giới.

- Xây dựng bộ phim ngắn về sự thay đổi và vươn lên của người bị bạo lực giới.

- Xây dựng mạng lưới BRAVE - Mạng lưới dành cho nạn nhân bạo lực giới.

- Xây dựng năng lực cho các thành viên mạng lưới BRAVE.

- Hỗ trợ các nạn nhân bạo lực giới khác tại cộng đồng.

8. Tổng giá trị Dự án: 176.940 AUD (một trăm bảy mươi sáu nghìn, chín trăm bốn mươi đô la Úc), tương đương 3.003.375.208 VNĐ (ba tỷ, không trăm linh ba triệu, ba trăm bảy mươi lăm nghìn, hai trăm linh tám đồng Việt Nam) do Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm Trung tâm CSAGA:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án viện trợ.

- Phối hợp các cấp chính quyền địa phương nơi triển khai Dự án thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách, nhiệm hướng dẫn chủ Dự án tiếp nhận Dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

4. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra chủ Dự án thực hiện Dự án đúng lĩnh vực khoa học công nghệ đã đăng ký và thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

5. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện Dự án đúng chức năng được giao.

6. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý;

- VPUB: các PCVP, KGVX, TKBT, KT, NC;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực