Quyết định 504/QĐ-UBND 2020 Bình Thuận danh sách tàu cá đăng ký khai thác trên vùng biển xa (Đợt 161)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

------------

Số: 504/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Bình Thuận, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 161)

----------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 527/SNN-VP ngày 26 tháng 02 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách tàu cá (đợt 161) đăng ký tham gia thường xuyên khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa của huyện Phú Quý: 01 tàu (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai hướng dẫn tàu cá đăng ký đã được phê duyệt thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh (Đ/c Hòa);                                                           

- Chi cục thủy sản;

- Lưu: VT, KT. Đức

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 

 

 

DANH SÁCH TÀU CÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG XUYÊN KHAI THÁC, DỊCH VỤ KHAI THÁC HẢI SẢN TRÊN CÁC VÙNG BIỂN XA (đợt 161)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

-------------------------

 

TT

Tên chủ tàu

Xã, phường

Số

Đăng ký

(BTh)

Tổng công suất máy chính

(cv)

Lmax

(m)

Nghề hoạt động

Số lao động (người)

Tổ, đội sản xuất

I

Huyện Phú Quý (01 trường hợp)

1

Trần Chánh

Long Hải

98486

265

16

Câu khơi

10

Tổ 19, Quyết định số 04/QĐUBND ngày 04/02/2020

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (đợt 161)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 504/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 04/03/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực