Quyết định 4700/QĐ-UBND Hà Nội phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Bước tiến

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

_______

Số: 4700/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Bước tiến” do tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation/Úc tài trợ

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Căn cứ ý kiến của UBND quận Long Biên tại văn bản số 252/UBND-TCKH ngày 18/02/2020, UBND quận Hoàng Mai tại văn bản số 1920/UBND-LĐTB&XH ngày 05/8/2020, UBND huyện Thanh Trì tại văn bản số 2014/UBND-LĐTBXH ngày 16/10/2019, UBND quận Hoàn Kiếm tại văn bản số 1558/UBND-KT ngày 18/9/2020, UBND quận Ba Đình tại văn bản số 1184/UBND-LĐTBXH ngày 22/7/2020;

Xét đề nghị của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 20/TTr-HCT ngày 05/8/2020 đề nghị tiếp nhận Dự án “Bước tiến ”(Dự án) do Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation/Úc tài trợ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 613/BC-KH&ĐT ngày 24/9/2020 về kết quả thẩm định nội dung văn kiện Dự án,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận Dự án với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên Dự án: Bước tiến.

- Tổ chức tài trợ: Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation/Úc.

- Chủ Dự án: Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội.

- Mục tiêu tổng quát của Dự án: Tăng cường hoạt động giáo dục, hướng nghiệp và xã hội nhằm giúp trẻ em khuyết tật nâng cao kỹ năng sống, khả năng sống độc lập, khả năng tham gia, khả năng lao động, sống có ích theo phương châm tàn nhưng không phế; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đi học văn hóa, học nghề, đi làm và tham gia các dịch vụ xã hội phù hợp để phát triển bản thân, hướng tới một tương lai tươi sáng (không bao gồm vấn đề con nuôi).

- Kết quả chủ yếu của Dự án:

+ Có khoảng 500 trẻ thuộc nhóm mục tiêu sẽ tham gia và được tác động trực tiếp bởi Dự án. Các em được hưởng tất cả các dịch vụ cần thiết và phù hợp từ Dự án để phát triển.

+ Có khoảng 1.000 lượt cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ được nâng cao kiến thức về quyền trẻ em, nâng cao năng lực tài chính, nâng cao kỹ năng làm cha mẹ.

+ Có khoảng 100 lượt cán bộ của các tổ chức đối tác của Dự án sẽ được nâng cao nhận thức và kinh nghiệm làm việc với trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

+ Có khoảng 30 sinh viên học công tác xã hội tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có cơ hội thực tập tại Dự án.

- Thời gian thực hiện Dự án: 05 năm.

- Địa điểm thực hiện Dự án: 05 quận/huyện gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai và Thanh Trì.

- Tổng giá trị Dự án: 9.200.000.000VNĐ (chín tỷ, hai trăm triệu đồng Việt Nam) do Tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation/Úc tài trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án.

- Tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, quản lý chuyên gia và tình nguyện viên nước ngoài và các quy định liên quan.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các quận/huyện nơi triển khai Dự án để đảm bảo thực hiện Dự án đúng quy định, hiệu quả, không ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án tiếp nhận Dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án thực hiện xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

4. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện Dự án đúng chức năng được giao.

5. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Công an thành phố Hà Nội, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND Thành phố:
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- UBND các quận/huyện: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Thanh Trì, Hoàng Mai;
- VPUB: PCVP: V.T.Anh, Đ.H.Giang; KT, KGVX, TKBT, NC;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 
Nguyễn Doãn Toản

 

 

thuộc tính Quyết định 4700/QĐ-UBND

Quyết định 4700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Bước tiến" do Tổ chức Blue Dragon Children's Foundation/Úc tài trợ
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:4700/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:20/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi