Quyết định 46/2019/QĐ-UBND mức quà tặng mừng thọ ở tỉnh Ninh Thuận

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 46/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 19/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

Số: 46/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐA BÀN TỈNH NINH THUN

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư s 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết s 11/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 1968/TTr-STC ngày 23 tháng 7 năm 2019 và Báo cáo kết quả thm định s 620/BC-STP ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách chúc thọ, mừng thọ;

b) Người cao tuổi là công dân Việt Nam các độ tuổi: 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi.

Điều 2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ

1. Mức quà tặng chúc thọ

a) Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt;

b) Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt;

2. Mức quà tặng mừng thọ

a) Người cao tuổi ở tuổi 70 và 75: được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt;

b) Người cao tuổi ở tuổi 80 và 85: được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt;

c) Người cao tuổi ở tuổi 95: được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt;

d) Người cao tuổi trên 100: được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt;

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 8 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức chi quà tặng người cao tuổi.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế-B
Tài chính;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT và truyền thông (công báo);
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- VPUB: LĐ, chuyên viên;
- Lưu: VT.ĐN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực